بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير گروه درماني شناختي - مذهبي و گروه درماني شناختي در كاهش افسردگي، اضطراب و ميزان عود معتادين خود معرف

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميد نصيري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   مصطفي عرب كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   صديقه مولائي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتباد (addiction) همواره يكي از موضوعات قابل بحث در علوم رفتاري است كه از جنبههاي پيچيده روانشناختي و روانپزشكي برخوردار بوده است. با توجه به سبب شناسي اختلال، راهبردهاي درماني مختلفي پيشنهاد شده كه گروه درماني يا رواندرماني گروهي (grouppsychotherapy) يكي از راهبردهاي درماني كاملا" پذيرفته شده در درمان اختلالات وابستگي به مواد (اعتياد) بوده كه از جايگاه خاصي برخوردار است. بعلاوه تكيه بر شناخت وباور داشتهاي افراد در سلامتي و بيماري مورد تاكيد ((شناخت درمانگران)) است و استفاده از مفاهيم وتعاليم مذهبي نيز در درمانهاي شناختي موضوع پژوهش محققين بوده است.افسردگي و اضطراب به عنوان دو نشانه (Symptom) و هم دو اختلال مهم در بيماران مبتلابه اختلال وابستگي به مواد از شيوع بالايي برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف مقايسهتاثير گروه درماني شناختي - مذهبي و گروه درماني شناختي در كاهش اضطراب، افسردگي وميزان عود معتادين خود معرف عملي گرديد. آزمودنيهاي پژوهش از بين معتادين خود معرف مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد سازمانبهزيستي شهر يزد كه به طور تصادفي انتخاب گرديدند و طي دوره درماني با توجه به طرحپژوهش با سه گروه هر كدام با تعداد 10 نفر و با ارائه دو روش مداخله درماني (گروهدرماني شناختي - مذهبي، گروه درماني شناختي) و گروه گواه به اجرا درآمد. جهت ارزيابي تاثير هر يك از روشها قبل و بعد از مداخله درماني آزمونهاي (U.A) , (B.D.I , (S.A.A) بعمل آمد. هر سه گروه به طور يكسان تحت مداواي درمان داروئي به منظور سم زدائيقرار گرفتند و در ادامه دو گروه آزمايش علاوه بر درمان داروئي، در جلسات گروه درماني شناختي - مذهبي و شناختي شركت كردند. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان مي دهد كه گروه درماني شناختي - مذهبي تاثير معني داري در كاهش افسردگي (0/05 >P) معتادين داشته است و گروه درماني شناختي، تاثير معنيداري در كاهش اضطراب معتادين (0/05 >P) خود معرف دارد. با عنايت به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد گروه درماني شناختي - مذهبي تاثير بيشتر بر كاهش افسردگي (0/05 >P)در مقايسه با گروه درماني شناختي داشته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.