بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكاني كه به واسطه ايدز يتيم شده اند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ثريا اصلي , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: بهداشت خانواده 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هيچ كس به درستي نمي داند كه واقعاً چند كودك،در سطح جهان به وسيله ايدز يتيم شده اند.ولي آمار UNAIDS نشان مي دهد كه در فاصله شروع اپيدمي بيماري تا أخر سال 1997،حدود 2/8 ميليون كودك قبل از رسيدن به سن 15 سالگي ،مادرانشان را از دست داده اند كهبيشتر از 90% أنان از ساكنان كشورهاي حاشيه اي افريقا،بوده اند.تا پايان سال 1997،حدود 2/8 ميليون كودك يتيم زير 15 سال،بدون داشتن مادر يا حتي پدر،براي تنازع بقا وزنده ماندن تلاش سختي را از سر گذرانده اند. أمار تكان دهنده 2/8 ميليون كودك يتيم،فقط نمايانگر قسمت كوچكي از يك تراژدي بزرگجهاني است. اين كودكان كه پدر يا مادرشان و يا هر دو به ايدز ألوده اند قبل از مرگ والدين،تجربه سخت خويش را براي زندگي و تحمل رنج هاي دشوار أن أغاز مي كنند. تعداد كودكاني كه داراي پدر و مادر ألوده هستند،در همه كشورها از تعداد كودكاني كهيكي از والدينشان را بر اثر ايدز از دست داده اند،بيشتر است.كودكان يتيم فقط در نوك قله اين كوه يخي دهشت انگيز يعني زندگي با پدر و مادر ألوده به ايدز قرار دارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.