بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: برنامه كارورزي مددكاري اجتماعي در كشور سوئد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميركيهان مديرزاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 50 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: برنامه آموزش كارشناسي مددكاري اجتماعي در كشور سوئد با هدف توسعه تواناييهاي دانشجو در امر تحليل مسايل در استفاده از دانسته ها و مهارتهاي وي با ديدگاهي كلي نسبت به فرايند اجتماعي تدوين گرديده است.از 140 واحد درسي 20 واحد كارورزي مي باشد كه درآن استاد ناظر و سرپرست كارورزي نقش اساسي در آموزش دارند. وظايف اجرايي- آموزشي و پشتيباني از جمله وظايف عمده سرپرست در قبال دانشجو است كهبا برنامه ريزي دقيق اموزشي و برگزاري جلسات منظم مشورتي هدايت و راهنمايي دانشجوانجام مي گيرد. دوره كارورزي نيز به سه بخش مقدماتي-يادگيري و نتيجه بخشي تقسيم مي شود.كه هر كداماز مراحل داراي اهدافي خاص و برنامه ريزي مربوط به خود را داراست كه در نهايت طولدوره كارورزي به دانشجو امكان مي دهد با داشتن تصويري روشن از آموخته هاي خود برايشروع نيمسال بعدي آموزش ،آماده شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.