بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي خدمات مددكار قضايي در انگلستان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تقي دوست قرين , ساير آثار  

شماره صفحه: 43 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله به بررسي چگونگي عملكرد و وظايف قضايي در انگلستان پرداخته شده است.درآغاز ضمن ارائه تعاريف مختلف از مددكار قضايي،فلسفه وجودي آن مورد بحث قرار گرفتهاست.در ادامه خدمات مددكار قضايي در سه شكل مختلف مطرح گرديده كه در آن به ملاقات با مددجو بلافاصله پس از دستگيري ،بررسي نيازها در طول بازداشت.طرح نظارت،سرپرستي وراهنمايي پس از آزادي از زندان،اشاره شده است.در پايان اين مقاله راهبردهاي علمي درمورد چگونگي بررسي وضعيت مددجويان ارايه شده كه به واسطه چنين شيوع علمي مي توان بيشترين خدمت را به اين قشر از جامعه ارايه داد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.