بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسايل اجتماعي و كاربرد حرفه مددكاري اجتماعي در پيشگيري اوليه از اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 32 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه اعتياد يكي از اساسي ترين مسايل اجتماعي جامعه ما و مهمترين عاملي است كه ميتواند نيروهاي كارآمد وجوان را به تخريب كشانده مصب هاي انحرافي ديگر را نيز هموارسازد.خطر اين تباهي و گسترش كجرويها و آسيب هاي اجتماعي لزوم برنامه پيشگري اوليهاز اعتياد را نه در شعار و تكرار آن ،كه در عمل مطرح مي سازد و به متخصصان علوم انساني،اين هشدار را مي دهد،همانگونه كه در همه گيري مسايل زيستي نظير شيوع بيماريهايمسري،كودكان جمعيت در معرض بيماري،عليه آن واكسينه مي شوند،اينك وظيفه متخصصان علومانساني است كه در برابر آسيب رايي اعتياد،نخست جمعيت در معرض خطر را با اجراي برنامه هايي علمي،به مهارتهايي مجهز كنند و عملاً در برابر اعتياد مصون شده و همزمان ازطريق ((برنامه هاي اقدام اجتماعي)) به اصطلاحات ساختاري در سطح كلان پرداخته روندآسيب هاي اجتماعي كند و شرايط بروز آن نيز كنترل گردد.در حرفه مددكاري اجتماعي،مرحله نخست ،با اجراي برنامه هاي مددكاري فردي و گروهي با تاكيد بر فعاليتهاي اجرايي پيشگيرانه و مرحله اصلاح ساختاري از طريق تنظيم برنامه هاي مددكاري جامعه اي،ميسر است ،ليكن در اين دو دهه،اين رسالت،در حيطه فعاليت پزشكان فرض شد تا صرفاً به درمان معتادان بپردازند و به "معتاد"بينديشند تا "اعتياد".پرداختن به "پديده اعتياد"موضوعياست در قلمرو مسايل اجتماعي و درمان زيستي معتادان،مقوله اي در حوزه مسايل فردي است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.