بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت فقر و مسايل ان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 19 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله ابتدا كوشش شده است كه به بررسي فقر پرداخته شود و پس از تعريف فقر وحدود واژه اين پديده ،اصطلاح فقر را باز نموده تا زمينه اي روشن و واضح از اين مساله به دست آيد و به طور كلي مشخص شود كه فقر چيست و فقير كيست؟ سپس به ديدگاههاي نظري جامعه شناسي فقر پرداخته و سپس نظريات بعضي از جامعه شناسان در مورد فقر و اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد.از آنجايي كه اغلب مددكاران ،جامعه شناسان و اقتصاددانان راه نجات را توسعه دانسته اند لهذا در اين مقاله توسعه،اهداف توسعه،نتايج توسعه يافتگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.مي دانيم كه شناخت و حل معضل بزرگ و ديرينه جامعه كه تا به امروز لاينحل مانده است و شايد به تعبيري و بدون شناخت انسان كه محور اصلي فقر توسعه جوامع انساني است،ممكن نباشد هيچگاه نخواهيم توانست به شناسايي دقيق فقر و راههاي مبارزه با آن دست يابيم.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.