بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحول اجتماعي و نقش تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا عياري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول نويسنده توجه خود را به موقعيت زنان و مردان پير و جوان در شهرها و روستاهاي كشورهاي رو به رشد معطوف داشته و بيان مي دارد: كه زندگي آنها مجاهدتي است در برابر بي ثباتي موجود و اميدي به آينده ندارند، افراد ناتوان، پير و بي بضاعت در ناامني و بيثباتي مطلق به سر مي برند. پس بدين مناسبت بحث تامين اجتماعي مطرح مي شود. تمام افراد حق دارند كه در برابر معصيبتها و اتفاقات ناگوار حمايت شوند به خصوص زنان كه معمولا" از امتياز كمتري برخوردارند. در ادامه با توجه به آمار جمعيت و مشكلات سالخوردگان اقدامات و پيشرفتهاي حاصله دردو كشور اندونزي و مالزي مورد بررسي قرار گرفته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.