بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: استفاده از ادبيات آسيا براي آموزش مددكاران اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي اصغر پاكدل سلطاني كارشناسي ارشد , ساير آثار   فرانسس مارياياسس , ساير آثار  

شماره صفحه: 5 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: بومي كردن,ادبيات آسيا,آموزش مددكاري 

چكيده: توجه اساسي نويسنده به بومي كردن حرفه مددكاري اجتماعي در هر مرز بومي مي باشد.زيرااغلب فرهنگ و اصول فني مددكاري از غرب به كشورهاي ديگر انتقال يافته است.واژه ها،مفاهيم و مطالب متون درسي مددكاري اجتماعي اغلب به زبان انگليسي است بدون درك و فهمو تطبيق آنها با اوضاع و احوال و شرايط اقليمي فرهنگي خاص هر منطقه ،راه حل مسايل ومشكلات اجتماعي هر كشور فوق العاده دشوار و احياناً بي ثمر خواهد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.