بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و تبيين علل تفاوت بين سطوح قتل

عنوان لاتين: The structural contex of homiude :Accountig for raual Differences in process

تاريخ انتشار:


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رات دي لترسون , ساير آثار   لاورن جي كريرو , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله ،محققان در صدد بررسي و تبيين علل تفاوت بين سطوح قتل در ميان سفيد وسياهان هستند.به دليل اينكه در امريكا ارتكاب قتل سياهان چند برابر سفيد ها است. اغلب مطالعات قبلي از تئوري هاي ساختاري براي مطالعه اين موضوع استفاده كرده اند وفرصتهاي اين بوده كه شرايط اجتماعي بطور يكسان ريشه خشونت جنايي براي همه گروههاينژادي است و بنابراين چنين نتيجه گرفته مي شود كه تفاوت بين گروههاي نژادي در رديفقتلهاي ناشي از سطوح توليد كنندگي جرم توسط شرايط اجتماعي (Social conditions) است. به نظر محققان اهميت اين تحقيق در پيگيري اين سئوال است كه چرا برخي از عوامل تاثير گذار در توليد خشونت براي يك گروه نژادي بيشتر از گروههاي ديگر است. اين محققان هم با استفاده از تئوري هاي ساختاري به بررسي رابطه متغيري مستقل شامل:محروميت تمركز يافته (Concentrated Disadvantage) ،ثبات جماعي (Commumty Stability)،جدايي سكونت نژادي (Ralial Residential Segregation) و نابرابري اجتماعي اقتصاديدر بين نژادي (Inter Ralial Solio-economic Ineqality) با ميزان ها قتل بين سياهانو سفيد ها و تاثيراين متغيرها بر اين ميزان ها پرداخته اند.جامعه آماري اين مطالعهشهرهاي امريكا در نظر گرفته شده و بدون توضيح در مورد روش نمونه گيري حجم نمونه را124 شهر از شهرهاي آمريكا اعلام نموده اند.گردآوري داده هاي ثانويه از مراكز مربوطهانجام شده و در تحليل آماري از رگرسيون،همبستگي ،ميانگين ها انحراف معيار و...استفاده شده است. استدلال محققان اين بود كه اثرات متغير پيش بيني گرها بر روي سياهان و سفيدها در مورد قتل مي تواند ناشي از تفاوت قابل ملاحظه در وضعيت اجتماعي اين دو نژاد در شهرهاي امريكا باشد.نتايج تحقيق حاكي از اين است كه:نخست تفاوتهاي نژادي نسبتاً زياد درفرايندهاي توليد جرم بعلت دو تعيين گر نظري كليدي است : 1- محروميت تمركز يافته 2- ثبات سكونتي(درصد صاحبين خانه خود) اين عوامل به طرز معناداري بررسي هاي قتل بين سياهان و سفيدها تاثير مي گذارند. دوم،تفاوتهاي موجود در اثرات عوامل تاثير گذار بر قتل بين دو نژاد ريشه در تفاوت موقعيت اجتماعي آنها دارد. عليرغم اين يافته هاي تبيين كننده ،اين تحقق تفاوتهاي نژاد و تبيين نشده زيادي رادر اين ها قتل بين سفيدها و سياهان آشكار نمود. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.