بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهرهاي تهران و كرج

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي دلاور , ساير آثار   اصغر دادخواه استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   مهشيد فروغان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   بشري اولادعبدالهادي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 301 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اختلالات شخصيت,تهران,زنان,زندان,كرج 

چكيده: اين تحقيق از نوع مطالعه توصيفي مقطعي است كه به بررسي فراواني اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهرستان ها تهران و كرج مي پردازد.بدين منظور 200 نفر از زنان به روش تصادفي - طبقه اي انتخاب و به وسيله دو پرسشنامه (فراهم آمده براي جمع آوري اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه باليني چند محوري((ميلون)))ارزيابي شدند.نتايج حاصله با استفاده از نرم افزار spss و روش هاي توصيفي تجزيه و تحليل شد ميزان فراواني اختلال شخصيتدر زنان زنداني 60 درصد و بالاترين فراواني مقياس هاي اختلال شخصيت ،از نوع اختلالشخصيت آزار طلب(5/42 درصد)بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.