بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ويژگي هاي فردي قربانيان همسر آزاري در مراجعين به مراكز سازمان پزشكي قانوني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين كاكويي دكترا ايمني و بهداشت , ساير آثار   ستاره فروزان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   حسن افتخار متخصص اطفال , ساير آثار   منير برادران افتخاري كارشناسي پزشك mph , ساير آثار  

شماره صفحه: 257 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,پزشكي قانوني,تهران,خشونت,همسر آزاري 

چكيده: خشونت عليه زنان بعنوان پديده اي تاريخي شمول توسط سازمان جهاني بهداشت از اولويت هاي بهداشتي جهان محسوب شده است كه عوارض قابل توجهي را بر سلامت جسمي و رواني زنانايجاد مي كند.هدف از انجام ايت مطالعه شناخت برخي ويژگي هاي فردي قربانيان همسر آزاري و مردان همسر آزار مي باشد.روش اين مطالعه از نوع توصيفي و Cross -Sectional بوده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه به همراه مصاحبه است.در بررسي يافته ها سهم قابل توجهي از افراد مراجعه كننده در دامنه سني 20-39 سال قرار داشته اند و قريب به 8/85 درصد از قربانيان در 24 سالگي و يا كمتر ازدواج كرده اند.70 درصد از قربانيان تحصيلات ديپلم و كمتر و 9/40 درصد نيز تحصيلاتي بالاتر از همسرانشان داشته اند.28 درصد قربانيان شاغل بوده و 72 درصد نيز غير شاغل بودند. از طرفي 24 درصد از افراد فرزند داشته و در مجموع حداقل 297 كودك شاهد همسر آزاريجسمي پدر عليه مادر خود در خانه بوده اند .6/83 درصد قربانيان همسر خود را در خارجاز شبكه خويشاوندي برگزيده اند و تنها 5/5 درصد جامعه نمونه با نخستين تجربه خشونتبه دستگاه هاي قضايي-انتظامي مراجعه كرده اند.36 درصد از قربانيان پس از شكايت دوباره به خانه همسر بازگشته اند كه 75 درصد آنان فرزند دارند.عمده ترين آسيب هاي جسميقربانيان كبودي و كوفتگي و شديدترين آن سقط جنين است كه در پنج مراجه كننده وجود داشته است.به نظر مي رسد فقدان اطلاعات درباره حقوق قانوني زنان،شرم از مراجعه به مراكز قضايي- انتظامي،هزينه هاي مادي و غير مادي پي گيري شكايات از عمده دلايل مدارا با پديده همسر آزاري مي باشد.لزوم وجود قوانين جامع تر و اطلاع رساني صحيح به جامعه،ايجاد پايگاه هاي امن جهت افراد قرباني ،تشكيل واحدهاي مشاوره روان پزشكي جهت همسران قرباني،ايجاد نظام ثبت و مراقبت از خشونت هاي حاصل از همسر آزاري از جمله عواملياست كه مي تواند در كنترل اين معضل اجتماعي مفيد واقع شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.