بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نابساماني هاي خانواده و نقش آن در اعتياد و درمان آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمودرضا عرب كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نويسنده اين مقاله به جهت گرايش علمي و تجربه شغلي در امر مشاوره مدعي است كه از ميان انبوه عوامل گرايش به اعتياد مواد مخدر، نقش خانواده بسيار معني دار است. وي براي تبيين گفته خود به تحليل و كالبدشكافي سيستم و ساخت خانواده مي پردازد و با بيان اينكه در هر سيستمي، عامل شناخت و تعريف هر جزء، ارتباط آن با ساير اجزا مي باشد، به تحليل مرزبندي هاي درون خانواده مي پردازد. نويسنده بر اين اعتقاد است كه در تحليل نهايي، ناكارآمدي سيستم خانواده موجب بروز بحران در فرزند مي گردد و گرايش به مواد مخدر از نگاه فرزند نوعي ((خود درماني)) محسوب مي گردد كه در هنگام بروزبحران در روابط اعضاء، به ويژه پدر و مادر، به عنوان يك عكس العمل احساسي و رفتاريدر فرزند ظاهر مي گردد. اين مقاله با استناد به چند پژوهش ميداني در دهه 80 ميلاديكه راجع به برخي خانواده هاي آمريكايي انجام پذيرفته است پايان مي پذيرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.