بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان:مطالعه موردي خانواده هاي تهراني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا همتي كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 27 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,تهران,خشونت,زنان 

چكيده: در اين مقاله با بهره گيري از دو ره يافت عمده فمينيستي و رهيافت خشونت خانوادگي تاثير عوامل اجتماعي،اقتصادي و روان شناختي بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده هايتهراني بررسي مي شود پديده اي كه در دهه هاي اخير بعنوان يك مسئله اجتماعي مهم در جامعه ما مطرح شده است. در اين تحقيق مسئله اصلي اين است كه چه عامل يا عواملي در بروز رفتارهاي خشونت آميز مردان عليه زنان در خانواده هاي تهراني موثرند و چه راهكارهايي را مي توان براي كاهش اين امر ارائه كرد. اين مطالعه به شيوه پيمايشي بر روي 320 خانوار طراحي دو نوع پرسشنامه جداگانه برايمردان و زنان با استفاده از روش هاي آماري چون رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد در كنار برخي از متغيرهاي زمينه اي چون سن،تعدادفرزندان و .....از بين تمام متغيرهاي مستقل،چهار متغير(رضايت اجتماعي،اسنادهاي منفي و عزت نفس و پايگاه اقتصادي و اجتماعي)،رابطه مستقيمي با خشونت كلي (فيزيكي و عاطفي)دارد و ساير متغيرها(اعتقاد به ايدئولوژي پدر سالاري،گرايش به پذيرش همسر آزاري،نگرش به نقش اجتماعي زنان،جامعه پذيري خشن)رابطه غير مستقيمي را با خشونت كلي نشانمي دهند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.