بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شيوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتياد زنان در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آفرين رحيمي موقر دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 203 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اعتياد,الگوهاي مصرف مواد,ايران,زنان,همه گير شناسي 

چكيده: وسعت و ماهيت سوئ مصرف مواد و اعتياد در زنان كشورمان كمتر شناخته شده است به همينعلت به نيازهاي آنان در برنامه ريزي هاي مربوط به اعتياد توجه نمي شود.اين مطالعه جهت جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به شيوع مصرف مواد و اعتياد و اگلوهاي مربوط به اعتياد در زنان ايران انجام شده است.بدين منظور تلاش شد نتايج منتشر شده تحقيقات و گزارش هايي كه حاوي اطلاعاتي در مورد مصرف مواد و اعتياد در زنان بودند،جمعآوري و مورد بررسي قرار گيرند. نتايج اين مطالعه مروري حاكي از بهبود وضعيت توليد و انتشار اطلاعات در سال هاي اخير مي باشد.گر چه به صورت غير دقيق،ولي مي توان جمعيت زنان معتاد به مواد اپيوئيديرا در كشور بين 100 تا 150 هزار نفر تخمين زد.ميزان مصرف هروئين در معتادان زن در حدي نگران كننده و تعداد زنان مصرف كننده تزريقي مواد در كشور بين 4 تا 9 هزار نفر تخمين زده مي شود.به نظر مي رسد مصرف حشيش در جمعيت عمومي زنان بالغ كشور شايع نباشد،ولي در گروه هايي از زنان شيوع بيشتري دارد.مصرف حشيش و الكل در دختران دانشجو نادر به نظر مي رسد. پيش بيني منابع مداوم توليد اطلاعت صحيح ،به ويژه به تفكيك جنسيت،جهت حساس تر كردنمسئولين پيش گيري و درمان اعتياد جهت پيش بيني برنامه هاي اختصاصي براي زنان پيشنهاد مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.