بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت مشاركت و اشتغال زنان در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پويا علائ الديني دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   محمدرضا رضوي دكترا برنامه ريزي شهري و سياست گذاري توسعه , ساير آثار  

شماره صفحه: 131 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اشتغال,ايران,بازار كار,بي كاري,زنان,مشاركت 

چكيده: مقاله حاضر مشاركت و اشتغال زنان در ايران را بررسي مي كند و نشان مي دهد كه به رغمدستاوردهاي زنان در زمينه هاي تحصيلي و اجتماعي طي سه سال گذشته،وضعت آنان در بازار كار بهبود نيافته است.نرخ مشاركت زنان پايين است نرخ بي كاريشان طي سالهاي اخير افزايش يافته است و گزينه هاي شغلي آنان همچنان محدود باقي مانده است.همچنين،تلاش هاي زنان تحصيل كرده در بازار كار با توفيق در خوري همراه نبوده است.طي سالهاي نخست پس از انقلاب و دوران جنگ،نرخ مشاركت و اشتغال زنان دچار كاهش چشم گيري شد.سياست گذاري عمومي تا حدي موجبات اين كاهش را فراهم آورد،هر چند كه عوامل ديگري نيز دخيل بودند.مقاله به بررسي ويژگي هاي جنسيتي تحولات اخير بازار كار در ايران مي پردازد.به اين منظور،داده هاي آخرين سرشماري ايران تحليل مي شود در اطلاعات تكميلي سالهاي اخيرغور مي شود و مسائل نهادي و ساختاري مرتبط با اشتغال و مشاركت زنان به بحث گذاشتهمي شود.افزون بر اين ،پيشنهادهايي براي تمهيدات آتي ارائه مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.