بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: موانع فرهنگي توسعه در نظام خانواده با تكيه بر تبعيض و نابرابري جنسيتي نسبت به زنان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار: بررسي موانع فرهنگي توسعه با نگاه ويژه به استان ايلام 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعدالله عزتي كارشناسي ارشد مردم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 293 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: برخورداري از رفاه همه جانبه و گرايش به پيشرفت و تكامل از آرمانهاي متعالي هر جامعه مي باشد.اين ارزش مشترك كه در ادبيات جديد با عنوان توسعه شناخته مي شود،باعث پيدايش حوزه هاي نويني از علم چون جامعه شناسي توسعه،اقتصاد و توسعه مباحثي چون توسعهنيافتگي گرديده است. صاحبان آرائ و نظريه هاي جامعه شناختي ،اقتصاد ،روان شناسي و نيز سياستمدران در ارتباط با اين پديده ،هر يك از منظري بدان نگريسته و علل و عواملي را در توسعه و يا توسعه نيافتگي ملل مختلف دخيل دانسته اند.بعنوان مثال برخي عوامل بيروني،عده اي عوامل دروني و ساختار داخلي جوامع و بالاخره برخي نيز مسائل رواني و فرهنگي را در توسعهو پيشرفت و عدم پيشرفت كشورها موثر دانسته اند.فراتر از همه اينها اعتقاد به اين مساله كه براي توسعه و پيشرفت مي بايست مراحل خاصي را طي نمود و شرايط ويژه اي را آنگونه كه در كشورهاي پيشرفته اتفاق افتاده است از سر گذراند،بخش عماه اي از مباحث انديشمندان و صاحبنظران را به خود اختصاص داده است.با پيشرفت سطحي آگاهي عمومي جوامعو علوم مرتبط با مبحث توسعه در سالهاي اخير،توجه به عامل فرهنگي نيز بعنوان عنصري كارا و موثر در فرايند توسعه مورد توجه قرار گرفت.اين عوامل ريشه در ساختار فرهنگي ومنابعي دارد كه كليت نظام فرهنگي يك جامعه را تشكيل مي دهند.از آن جمله مي توان بهنگرشها و ارزشهاي اجتماعي،باورهاي سنتي،اعتقادات و....اشاره نمود كه در بررسي هايپيشين پيرامون توسعه ناديده گرفته شده اند.اگر چه تشخيص و تفكيك عوامل فرهنگي از عوامل اجتماعي در بررسيهاي متفاوت مربوط به توسعه به سادگي ممكن نيست،اما سوال اساسياين گفتار آن است كه اين عوامل كدامند و چگونه مي توانند به عنوان محرك توسعه يا بالعكس مانع توسعه عمل نمايند؟در پاسخ به اين سوال در ارتباط با استان ايلام بايد گفتكه جدا از ساير موانع چون كمبود منابع و مواد اوليه،محدوديتهاي طبيعي،فقدان راههايارتباطي مناسب ،و...موانعي نيز وجود دارند كه مي توان آنها را در قلمرو عوامل فرهنگي مورد بررسي و كنكاش قرار داد.از جمله اين موانع نگرشهاي تبعيض آميز،نابرابريهايجنسيتي،نگاه سنتي و تحقير آميز به جنس زن در مقابل مرد در نهاد خانواده را مي تواننام برد كه در بخشهاي مختلف اقتصادي ،سياسي و فرهنگي به صورتهاي متفاوتي نمود يافتهاست،واين در حالي است كه اين محدوديتها و نگرش هاي تبعيض آميز هيچگاه مانع از موفقيت جنس زن و پيشي گرفتن آنان از مردان در صحنه هاي علمي و اجتماعي نشده است.اما بااين همه جنس زن همچنان در فرايند توسعه ي ملي و منطقه اي در كشور به فراموشي سپردهشده است و آنان در اين عرصه غريبه مي نمايند.در اين مقاله ضمن ارائه تعريفي از توسعه و بررسي ديدگاههاي مرسوم پيرامون آن،به ابعاد اين تبعيضها و نابرابري هاي جنسيتيكه مانعي بر سر راه توسعه استان هستند،پرداخته مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.