بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگرشي به عوامل سه بعدي فقر و حاشيه نشيني آسيب زا در تهران

عنوان لاتين: An approach to the three dimentional factors of pathogenous poverty and marginality in Tehran.

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): داور شيخاوندي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: 1- پس از مروري به تئوريهاي تحول مدنيت از " باديه نشيني به شهر نشيني" از ديدگاهابن خلدون، ماركس، لوئيزئرث و مانوئل كاستلز، برابر نهادهاي فارسي " حاشيه نشيني" در مفهوم فيزيكي مورد نقد قرار مي گيرد. همچنين عنوان " زيست حاشيوي" براي انطباق باوضعيت " جامعه گريزي" برخي از مردمان و انزواي آنان در درون يا برون شهر (حواشي) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 2- با توجه به اين كه خاستگاه مهاجران اغلب اجتماع روستايي- ايلي يا شهري- روستايي(urban- villages) است كه به قصد زيست شهري به سوي تهران روان مي شوند، بنابراين جريان فرسايش سرمايه اجتماعي آنان طي اقامت در برابر شهر مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد تاريشه هاي فقر مالي، فقر فرهنگي، فقر اجتماعي و فقر اخلاقي برخي از آنان و در نتيجه به حاشيه رانده شدنشان روشن شود. 3- زيست حاشيه اي الزاماً تنها " مهاجران " را در برنمي گيرد، بلكه برخي از بوميانشهري را نيز شامل مي شود. دراين ماجرا علاوه بر علل اجتماعي (Communal) جامعوي (Social) ، عوامل جامعتي (Societal) (مربوط به دولت و نهادهاي عمومي) نقش تعيين كنندهاي ايفا مي كنند. در پي گشت فرسايش سرمايه هاي مالي، فرهنگي، اجتماعي و جامعوي ، روي تفكيك سهم مجموعه هاي سه گانه بالا تاكيد به عمل مي آيد. 4- در پايان، براي مهار عوامل آسيب زا، (Pathogenous) يادرمان آسيبها، راهها و روشهاي مربوط به احياي قدرت و مشاركت محله اي، جهت بهبود و نظارت پيشگير مردم بر وضعيت " زيست حاشيوي" در درون و برون شهر و تضعيف جامعه گريزي و تقويت همبستگي بوميانمحلي و محلات و مشاركت فعال آنان در بهبود زيست محيطي ارائه خواهد شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.