بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اميد به أينده در زندانيان مركزي خرم أباد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميترا صفا استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   رامين منظمي مطلقي پزشك عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 53 

شماره نشريه: 15 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي-پژوهشي يافته 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اميد به أينده,زندانيان,افسردگي 

چكيده: مقدمه: نااميدي بعنوان يكي از علائم مهم در بيماران افسرده به شمار مي رود و از طرفي زمينه ساز بسياري از سستي ها و ركود افراد در زندگي فردي و اجتماعي است. مواد و روشها: هدف از اين پژوهش بررسي اميد به آينده در بين آن دسته از زندانياني بود كه نتيجه آزمون غربالگري افسردگي در آنان توسط پرسشنامه و مصاحبه باليني مثبت بوده است. مطالعه از نوع توصيفي - مقطعي بود كه در آن تعداد 191 نفر از زندانيان زندان مركزيخرم آباد از طريق آزمون افسردگي بك (BDI) و مصاحبه باليني مورد ارزيابي قرار گرفتند. يافته ها: نتايج حاصله نشان داد كه 92/64 درصد از زندانيان نا اميد و 08/35 درصد أنها نسبت به أينده اميدوار بودند.بيشترين درصد نااميدي (4/34%)مربوط به گروه سني 44-20 سال بود.بين افزايش سن و خطر احتمال ابتلا به افسردگي رابطه معني داري وجود داشت.نااميديدر مردان(59/57%) بيشتر از زنان (41/43%)مشاهده شد.ميزان نااميدي در افراد متاهل بيشتر از افرادمجرد بود همچنين نااميدي در بين زندانيان كه ساكن روستا بودند(72%) بيشتر زندانيان شهري (28%) بود. نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست أمده بنظر مي رسد كه اميد به أينده يكي از علائم بسيار مهم در تعيين سلامت رواني انسان و داشتن عملكرد و ارتباط بين فردي و اجتماعي مناسب است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.