بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان ،برابري جنسيتي ،مشكلات و موانع

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار: بررسي موانع فرهنگي توسعه با نگاه ويژه به استان ايلام 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): هما زنجاني زاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 233 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: هدف اين مقاله ،بررسي وضعيت زنان در ايلام است و نشان دادن اين كه چگونه عوامل ساختاري منجر به ايجادنابرابري مي شود.اين نابرابري نتيجه عملكرد چه عواملي است و چه پيامدهايي به دنبال دارد و چگونه مي توان اين موانع و مشكلات را برطرف نمود. وقتي سخن از آسيب هاي اجتماعي مي رود و هنگامي كه در فهرست آنها به خودكشي مي رسيم،آمار خودكشي در استان ايلام،زنانه شدن و جوان شدن خودكشي توجه انسان را به خود جلبمي كند.گفته مي شود كه ميزان اقدام به خودكشي در استان ايلام طي سالهاي 67 تا 72 سير صعودي داشته است.اين موضوع توجه محققين را به خود جلب كرده است و تحقيقات متعدديدر مورد خودكشي صورت گرفته و حتي براي سينما نيز اين موضوع ،يعني خودكشي و به خصوصخودكشي زنان كه به شيوه اي دردناك يعني خودسوزي صورت مي گيرد،الهام بخش بوده است.آمار جديدتر نيز افزايش صعودي خودكشي رانشان مي دهد،به طوري كه از سال 68 تا پايان سال 78 به طور مكرر هر سال نسبت به سال قبل افزايش وجود داشته است(محمديان،99:1380). از نظر جنسيت ،نزديك به 70 درصد خانم ها و تنها 30 درصد از كل افرادي را كه خودكشيكرده اند مردان تشكيل مي دهند.(همان منبع:100)وقتي به علل خودكشي در ايلام پرداخته مي شود بيش از هر چيز بر مسايل فرهنگي تاكيد مي شود و راه حل هم متوجه زنان مي شود كه هر گاه آگاهي آنها از حقوقشان افزايش يابد،مساله حل مي شود در حالي كه همين افزايش آگاهي ممكن است مساله آفرين باشد.پس راه حل را بايد در جاي ديگر جستجو كرد. خودكشي يكي از انواع آسيب هاي اجتماعي است،جامعه زنان از آسيب هاي ديگري چون اعمالانواع خشونت،قتل و تجاوز بي بهره نيست و خودكشي يك شاخص بحران در جامعه و در خانواده است.به منظور بررسي مسايلي كه منجر به اين گونه آسيب ها مي شود،نخست به مساله نابرابري هاي اجتماعي مي پردازيم.امروزه در جهان هنوز مساله نابرابري در ابعاد مختلف،اولين و مهمترين مساله است،نابرابري بين دو جنس،بين طبقات،بين اقوام و بين كشورهايپيشرفته و آنچه كه هنوز جهان سوم نام دارد.به عبارتي نابرابري بين آنها كه قدرت وامتيازات اقتصادي را دارا هستند و آنها محروم از اين امتيازات مي باشند.ما تحقيق خود را با اين اصل موضوع آغاز مي كنيم كه نابرابري جنسيتي وجود دارد،پس مساله اين استكه برابري چگونه مي تواند تحقيق يابد و موانع و مشكلات بر سر راه آن چيست؟ ما نخست ريشه هاي اساسي نبود برابري جنسيتي را مورد بررسي قرار مي دهيم و نشان ميدهيم كه اين ريشه هاي ساختاري است.سپس با تحليل ثانوري داده هاي بدست آمده از تحقيقات در مورد ايلام نشان خواهيم داد كه چگونه عوامل ساختاري سبب مي شود كه موقعيت جامعه ايلام و به خصوص زنان تحت تاثير اين عوامل قرار داد و چرا صورتهاي مختلف آسيب هاي اجتماعي،شدت و فراواني اش در اين استان بيشتر است و چرا قربانيان اين آسيب زنان هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.