بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: قوم گرايي و خشونت ،مهاجرت و توسعه نيافتگي روستايي در استان ايلام

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار: بررسي موانع فرهنگي توسعه با نگاه ويژه به استان ايلام 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالحسين احمدي كارشناسي ارشد توسعه روستايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 10 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در استان ايلام حدود 8/46% جمعيت روستايي زندگي مي كنند.اين در حالي است كه در طولدو دهه گذشته مهاجرت روستايي در استان از سرعت نسبتاً بالايي برخوردار بوده است كهبا توجه به اينكه نرخ بيكاري در استان حدود 5/16% است و لزوم بهره گيري از منابع وظرفيت هاي طبيعي آب و خاك استان،مهاجرت روستايي به عنوان عامل مهمي در توسعه نيافتگي استان محسوب مي گردد.تحقيقات انجام گرفته در مورد مهاجرت روستا-شهر اكثراً با تحليل ها صرفاً اقتصادي انجام مي شود و بدون توجه به تفاوت هاي فرهنگي و زيستي جوامع مختلف ،نتايج تحقيقات به جوامع ديگر تعميم داده مي شود.باتوجه به تنوع فرهنگي،قومي اقليمي كه در استان وجود دارد،ضرورت دارد پديده مهاجرت روستايي با توجه به ساير جنبه هاي فرهنگي،اجتماعي و روانشناختي مورد بررسي قرار بگيرد. اين تحقيق در سه روستا،از توابع بخش هليلان در شهرستان شيروان چرداول،صورت گرفته است.اين روستاها داراي طايفه اي هستند و در هر روستا چند طايفه مختلف زندگي مي كنند.در اين جوامع نفر ماهيت خود را در وابستگي و پيوستگي با طايفه خويش مي دانند و به همين دليل طايفه بعنوان واحد وحدت بخش مطرح بوده و اشخاص همبستگي خود را در اين واحداجتماعي حفظ نموده اند.از جمله مسائل ارضي،فقر،كمبود،منابع و...اين اصطكاك ها راتشديد مي كند. در اين منطقه در طي 15 سال گذشته چند مهاجرت دسته جمعي عمده صورت گرفته است كه همگي ناشي از نزاع هاي طايفه اي و ناامني منطقه بوده است.بنابراين قوم گرايي وناامني بعنوان عامل فرهنگي موجد مهاجرت روستايي و در نتيجه مانع عمده توسعه نيافتگي روستاييمنطقه محسوب مي گردد. در اين تحقيق به منظور شناخت عوامل اصلي و فرعي اين مهاجرت و ساز و كار اقدام به تصميم به آن و نيز شناسايي زمينه هاي ايجاد كننده خشونت و نحوه ارتباط آن با اين پديده از روشها و ابزارهاي مبتني بر مشاركت استفاده شده است.زيرا با توجه به نوع اطلاعات و خصوصيات جامعه آماري و ماهيت موضوع ،استفاده از روشهاي پرسشنامه اي ممكن نبود.بنابراين مشاهده،گفتگو و مصاحبه عميق با روستاييان روشها و ابزارهاي بكار برده شدهدر اين تحقيق بوده اند.اطلاعات لام از دو محل بدست آمده است :1-ساكنين روستا2-مهاجرين در شهر  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.