بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاملي بر بزه ديدگي و انواع آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي صفاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 259 

شماره نشريه: 38 

نشريه داخلي: مجله تحقيقاتي حقوقي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پيشگفتار مترجم: اين مقاله و مقاله ديگري تحت عنوان ((حمايت از بزه ديده ونقش او در بزه ديدگي))،ترجمه و تلخيصي از فصل پنجم كتاب Text book on Criminology نوشته خانم كاترين ويليام،تحت عنوان Victims,Victimisations and Victimology يعني بزه ديدگان،بزره ديدگيهاو بزه ديده شناسي )) است.به جهت طولاني بودن متن اصلي و همچنين سهولت فهم مطالب مربوطه،نه تنها سعي شده تا در عين رعايت امانت و وفاداري نسبت به متن برخي توضيحات اضافي آن حذف و در برخي موارد توضيحات و مثالهاي مضاف بر متن در پاورقي يا در متن،بهصورت عبارات داخل كروشه[] ،ارائه گردد،بلكه بر گردان فارسي متن اصلي نيز در دو مقاله جداگانه تحت عنوان هاي: ((تاملي بر بزه ديدگي و انواع آن)) و ((حمايت از بزه ديدگي))براي استفاده محققين،صاحب نظران و دانشجويان عزيز و همچنين دست اندر كاران،خصوصاً پليس و دستگاه قضايي ،و عموم مردم علاقمند به موضوع،تنظيم شده است. مقدمه: گفته مي شود كه مطالعه مجني عليه يك زمينه جديد است.بيست سال پيش مشكل مي نمود كهيك واحد تحقيقاتي جرم شناسي (اداري،تخصصي،غير انتفاعي يا غير آن) يا يك گروه تحقيقي يافت كه در زمينه مجني عليه جرايم مشغول فعاليت باشد،يا زيان ديدگان از جرم]يا مجني عليه يا قربانيان و بزه ديدگان[،را به خاطر يك ارتباط اساسي با اين موضوع موردملاحظه قرارداده باشد به جز اين كه مجني عليه يك محصول ناراحت كننده عمل مورد مطالعه-يعني مجرميت-بود.براي دست اندر كاران اداري]متصديان امور [،مجني عليه صرفاً يك شاهد براي پرونده مطروحه در دادگاه بود و براي محققين نيز بزه ديده يا به كلي فراموششده بود يا از آن به عنوان يك منبع اطلاعاتي درباره جرم و مجرمين ]آن هم در حد رفعنياز مراجع دست اندر كار قضايي يا پليس[ استفاده مي شد.تا همين اواخر كمبود شديد اطلاعات درباره بزه ديدگان از جرم وجود داشت و حتي اطلاعات موجود در زمان حال هنوز نسبتاً ناقص و محدود به جرايم معين و غالباً به نوع معيني از مجني عليه است] مثل تجاوز به عنف يا سرقت از منزل[.اين بي خبري حيرت انگيز است زماني كه كسي توجه نمايد كهدر صورت عدم همكاري زيان ديدگان از جرم نظام عدالت جزايي فرو مي ريزد]از كار خواهدافتاد[.برخي از بزه ديدگان متوجه شده اند كه رفتار دست اندركاران نظام عدالت جزايي-پليس،وكلا،كارمندان دادگاهها،قضاوت و هياتهاي تعيين و پرداخت خسارت-با آنها بسيار ناراحت كننده ،تحقير آميز،غير منصفانه،بي توجه به احساسات،حقوق،نيازها و منافع آنهاست.گاهي اوقات آنها ] نحوه عمل[ نظام را بعنوان دومين بزه ديدگي خود تلقي مي كنند كهمي تواند خيلي ناراحت كننده تر از جرم اصلي باشد.ممكن است در چنين مواردي آنان ازنظام دلزده شوندو تصميم به عدم گزارش يا همكاري در اينده بگيرند.تجربيات آنها همچنين ممكن است دوستان و خانواده آنان و حتي كل جامعه را تحت تاثير قرار دهد و باعث پخشنوعي كراهت عمومي براي همكاري ] با نظام عدالت كيفري[ شود.اين نشانه در موارد تجاوز به زنان ،كه تعداد كمي از آنها حاضر به همكاري هستند،به خوبي شناخته شده اگر چه چنين امري در ساير زمينه ها نيز وجود دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.