بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نسرين مهرا مربي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 209 

شماره نشريه: 38 

نشريه داخلي: مجله تحقيقاتي حقوقي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از دو دهه پيش به اين سو،به موازات تاكيد بر حقوق بشري كردن نظام كيفري،حقوق كيفرياطفال مورد توجه مراجع بين المللي ،بويژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است.در اين چارچوب اسناد الزام آور و ارشادي چندي به صورت قطعنامه،كنوانسيون،اعلاميه،...به تصويبرسيده است. هدف همه اين ها،تاثيرگذاري بر عدالت كيفري اطفال كشورها است،به طوري كه حقوق اطفالبزهكار و بزه ديده در همه مراحل دادرسي بهتر رعايت شود و واكنشهاي متناسب به شخصيتصغار پيش بيني و اعمال شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.