بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جوانان و اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباسعلي اخوان برمكي كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: انواع مواد مخدر : مواد اعتياد آور از نظر كيفيت ساختاري به انواع مختلفي تقسيم ميشود 1- گروه مست كننده ها مانند الكل و اتر 2- گروه كيف آورها مانند ترياك، مرفين وكوكائين 3- گروه توهم زا مانند L.S.D حشيش و ماري جوآنا. از آنجا كه بدون شناخت جوانان بررسي علل گرايش به مواد مخدر كاري بيهوده است ابتدابرخي از ويژگيهاي جوانان را كه ارتباط مستقيم با گرايش به مواد مخدر دارد ذكر مي كنيم: جوان و تخيل گيرايي : در اين دوره جوانان تخيلي بسيار قوي دارند. جوان و عواطف : دوره جواني دوره سركشي و طغيان است، دوره هيجانها و بي قراريهاست.آنان به عقل ارادتي ندارند، قضاوتهاي عقلاني را حقير مي شمرند و تمام چيزها را با احساس مي نگرند. جوانان و هيجانات : ايام جواني كه گاهي آنرا با مستي شباب تعبير كرده اند. جوان دچار آشفتگي روحي و بر هم خوردن تعادل رواني مي گردد. جوان و طبع نوخواه : سرشت جوان نوخواه است و به هر چيز يا انديشه تازه حتي اگر انديشه نادرست باشد علاقمند مي گردد. علل گرايش جوانان به مواد مخدر : الف) علل فردي : 1- كنجكاوي : برخي از معتادان به خاطر كنجكاوي به بلاي خانمانسوزاعتياد دچار شده اند. 2- عدم آگاهي: بسياري از معتادان به خطا عدم آگاهي و نداشتن عواقب شوم اين ارمغان استعمار گرفتار گرديده اند. 3- عقده هاي رواني : در بين افرادمعتاد، كساني وجحود دارند كه به علت بي توجهي خانواده و جامعه به آنها و براي نشاندادن خويش - بويژه در نوجوانان در هنگام بلوغ به طرف داروهاي اعتياد آور سوق داده شده اند. 4- ضعف ايمان، گرايش به مذهب تاثير شگرف در گرايش يا ممانعت به مواد مخدر دارد. ب) علل خانوادگي: 1- ناهنجاريهاي خانواده: الف) وجود و يا سابقه نوعي اعتياد به مواد مخدر بين والدين ب) جدائيهاي موقت و مكرر اعضاي خانواده ج) وجود روابط بيمارگونهو عدم سازش بين اعضا خانواده د) نارسائيهاي متعدد والدين در جنبه هاي رفتاري ه) تبغيضات گوناگون در نحوه پذيرش بين فرزندان و) عدم رعايت جنبه هاي عفت و تقوا ز) در معرض خطر قرار گرفتن امنيت فرزندان و اعضاء خانواده ح) سختگيري يا آزادي مطلق ط) بيتفاوتي والدين نسبت به كودكان ي) ملامت و سرزنش بين از حد اعضاء خانواده ك) بي نظميو عدم هماهنگي در مورد پاداش و تنبيه. 2- ثروت بادآورده : ضعف روابط انساني در خانواده هاي ثروتمند يكي از عوامل گرايش به مواد مخدر است. 3- فقر : گر چه بين فقر و اعتياد رابطه مستقيم وجود ندارد اما يكي از علل گرايش افراد به مواد مخدر به حساب مي آيد. ج- علل اجتماعي : 1- آلودگي محيط : در جامعه اي كه مواد مخدر فراوان باشد و افراد بتوانند به آسانيآنرا تهيه نمايند افراد گرايش بيشتري به آن دارند. 2- بيكاري: بيكاري باعث انواع بزهكاري ها منجمله اعتياد مي گردد. 3- مهاجرت 4- رسانه هاي گروهي : تبليغات خواسته يا ناخواسته رسانه هاي تصويري مثل تلويزيون يا مجلات گاهي باعث ترغيب به اعتياد مي شود. 5- فرهنگ گريزي : بيگانگي با فرهنگ اصيل خويش و بي هويتي زمينه اعتياد است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.