بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسئله مسكن -مشكلات اقتصادي و سياسي و فرهنگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرشيد سيم بر , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 176 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مشكل اساسي مسكن در ايران بالا بودن قيمت آنهاو همينطور اجاره بهاي منازل است كه بار سنگيني بر روي دوش درآمد بگيران ثابت كارمندان-كارگران-حقوق ومستمري بگيران ثابتو بازنشستگان تحميل مي نمايد.علت اساسي مشكل و يا گراني ناشي از عرضه ناكافي منازلدر طي دو دهه بعلت عدم حمايت مالي و غير كافي دولت بوده.بانضمام اينكه رشد جمعيت وشهرنشيني ناشي از تسهيلات زندگاني در روستا فرار روستائيان به شهر بوده كه تقاضاي مسكن را سريعاً گسترش داده.علاوه بر اين مي بايست افزايش سرسام آور قيمت مصالح مانندسيمان-آهن آلات و آجر و دستمزد كارگران را نيز مدنظر قرار داد.بعلاوه مبالغ سنگينيكه شهرداران از توليد كنندگان آپارتمان اخذ مي نمايند نيز مي بايست مدنظر قرار داد.ارائه مدل هاي مسكن از جانب دولت بدون توجه به شرايط فرهنگي و خانوادگي و شرايط جغرافيايي و روحي مردمان در آينده مسئله ساز خواهد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.