بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مداخله روانشناختي - اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي حسين نجفي ابرندآبادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 140 

شماره نشريه: 36 

نشريه داخلي: مجله تحقيقاتي حقوقي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نوع رويكردي كه مداخله (و اقدام هاي )روان شناختي-اجتماعي زود هنگام-زودرس از آن حمايت مي كند بايد به روشني شناسايي شود.در اينجا،صحبت از پيشگيري از جرم نيست:ارعابكيفري،كاهش وخامت و تعداد جرايم ارتكابي از صورت ها(و انواع)ديگر پيشگيري از پديدهمجرمانه ناشي مي شود.آنچه در پيشگيري زودرس از رفتارهاي مجرمانه مطرح است،پيشگيري اجتماعي نخستين(بهبود عمومي رفاه اجتماعي)و پيشگيري اجتماعي سومين(حل و فصل اختلاف وتعارض شكل گرفته با ماهيت اصولاً غير كيفري-پيشگيري از تكرار تعارض و جرم)قرار ميگيرد.برنامه هاي مداخله روان شناختي اجتماعي زودرس در واقع بايد منجر به جلوگيري ومتوقف كردن عوامل خطري بشود كه صغار در معرض آنها هستند،يعني،عوامل خطري كه احتمالپذيرش و تقليد رفتار مجرمانه پايدار توسط اطفال را در آينده افزايش مي دهند. پژوهش هاي معاصر ،در چارچوب يك راهبرد (استراتژي)مثبت تر،مداخله هاي روان شناختي-اجتماعي زودرس را به سمت تقويت و تحكيم عوامل حمايتي جهت و سوق مي دهند كه به كاهش اين احتمال كمك مي كنند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.