بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ملاحظاتي در موضوع پيشگيري از وقوع جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين ميرمحمدصادقي دانشيار دكترا حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 139 

شماره نشريه: 36 

نشريه داخلي: مجله تحقيقاتي حقوقي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پديده جرم امروزه به يكي از مشكلات اساسي جوامع بشري تبديل شده است.جرم نه تنها بهقربانيان مستقيم خود بلكه به سيار افراد جامعه نيز زيان وارد مي سازد.اغلب قربانيانجرم اشخاص آسيب پذير مي باشند كه هر گونه اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم بيش از همه به نفع اين گروه ها مي باشد. در اين مقاله شيوه هاي ((مديريت كردن خطر جرم)) براي تقليل موقعيت هايي كه مي تواند مجرم را قادر به ارتكاب جرم سازد مورد بررس قرار گرفته اند.اين شيوه ها براي موفقيت در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه در سه سطح فردي،جمعي و ملي قابل اجرا مي باشند كهنمونه هاي آن در مقاله حاضر مورد اشاره قرار گرفته است.در ادامه پيشنهادهايي براياجرايي كردن بند 5 اصل 156 قانون اساسي،كه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است،ارائه شده و با ذكر نمونه هايي توجه فقه اسلامي به امر پيشگيرياز وقوع جرم مورد اشاره قرار گرفته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.