بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي صفاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 137 

شماره نشريه: 36 

نشريه داخلي: مجله تحقيقاتي حقوقي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در مقاله حاضر به بررسي تحليل و انتقادات وارده پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت اين نگاه جديد به جرم پيشگيري از ان را در سياست جنايي بر شمرده،ايرادات وارده تحت دو عنوان كلي دسته بندي شده اند كه عبارت اند از ايراد فرصت مدار بودن جرايم موضوع اين رهيافت و مساله جابه جايي جرم.بعنوان نتيجه بحث مطرح شده كه هر چند پيشگيري از جرم نياز به يك ديدگاه چند بعدي يا تركيبي به جرم و نحوه ارتكاب آن دارد اما به نظر مي رسد در هر حال پيشگيري وضعي،از توانايي و استعداد قويي در پيشگيري از جرايم نسبت بهاموال و حتي برخي جرايم نسبت به اشخاص برخوردار باشد.در ادبيات جرم شناختي ،اين جرايم معروف به جرايم خشونت آميز يا ناشي از كينه وتنفر هستند كه عموماً در شكل علني وخياباني ان اتفاق مي افتند و در نتيجه ترس و دلهره زيادي را در بين مردم ايجاد كرده و خسارات مادي و معنوي معتنابهي براي آنها به بار مي آورند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.