بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير فقدان پدر بر خانواده :مطالعه جامعه شناختي تاثير فوت پدر بر آسيب هاي اجتماعي نوجوانان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدصادق مهدوي استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   طاهره ميرساردو دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 210 

شماره نشريه: 35 

نشريه داخلي: پژوهشنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: فقدان پدر,خودكشي,سرقت,كشيدن سيگار,استفاده از مواد مخدر,خريد و فروش مواد مخدر,ترك خانه,ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف,آسيب اجتماعي,نوجوان 

چكيده: مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي جامعه شناختي پيرامون آسيب هاي اجتماعي نوجوانان در خانواده هاي تك والديني است.نمونه مورد مطالعه شامل 200 دختر و 200 پسر نوجوان از خانواده هايي است كه در آنها پدر فوت كرده و مادر به تنهايي سرپرستي فرزندان را بر عهده دارد.اين مطالعه در سطح شهر تهران و در مناطق هفدگانه آن به انجام رسيده است.هدفپژوهش ،شناخت ميزان آسيب هاي اجتماعي نوجوانان در اين خانواده ها و ميزان تاثير گذاري فقدان پدر بر آنان است.روش مطالعه اسنادي و پيمايشي،و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه است. در اين پژوهش ،احتمال وجود معني دار ميان فقدان پدر و سرقت،خريد و فروش مواد مخدر،خودكشي ،ترك خانه،ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف ،كشيدن سيگار و استفاده از مواد مخدر به بررسي و آزمون نهاده شده است.نتايج حاكي از آن است كه ميزان خريد و فروش مواد مخدر و ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف صفر است و ساير متغيرها با فقدان پدر همبستگي دارند.بالاترين ميزان مربوط به تصميم به خودكشي و پايين تري ميزان به سرقت اختصاص دارد.مهمترين متغير تاثير گذار-كه خود متاثر از فقدان پدر است-ميزان تامين نيازهاي نوجوانان است.ميزان كنترل مادر نيز از جمله متغيرهاي مهمي است كه در اين مطالعه،با آسيب هاي اجتماعي همبستگي دارد.از آن جا كه به خطر افتادن سلامت خانواده سلامتجامعه را مورد تهديد قرار مي دهد،راهكارهايي پيشنهاد شده است كه ضرورت دارد دولت،خانواده،مدرسه ،نهادهاي مذهبي و خود نوجوانان با به كار گيري آنها،براي زدودن هر چه بيشتر اين آسيب هاي اجتماعي اقدام نمايند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.