بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت تحصيلي دختران دانش آموز در ارتباط با تحصيلات و شغل والدين در منطقه جنوب شرق تهران 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سميه هنرپيشه خرم آباد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر جنوب شرق تهران در ارتباط با وضعيت تحصيلي و شغل مادر و پدر و وضعيت تغذيه دانش آموزان در سال 1382 انجام شده است.روش-طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت تعداد 210 دانش آموز از مدارس دخترانه منطقه از طريق نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند رابطه متغيرهاي نمرات در تمام دروس در هر پايه تحصيلي ابتدايي و وضعيت هوشياري دانش آموزان در كلاس درس با وزن -قد شاخص توده بدني او سطح تحصيلات مادر و پدر شغل مادر و پدر با استفاده از آزمون هاي كاي دو-آناليز واريا t-test من ويتني و همبستگي در برنامه spss تعيين گرديد براي تعيين وضعيت تغذيه دختران از انديس هاي آنتروپرومتريك استفاده شد-طبق طبقه بنديشاخص توده بدني زير صدك 5 بعنوان كم وزن و صدك 85 تا 95 در خطر اضافه وزن و بالاتراز 95 اضافه وزن در نظر گرفته شد. نتايج: سطح تحصيلات بيشترين نسبت مادران ابتدايي و سپس ديپلم بود-37/5% پدران نيز تحصيلاتابتدايي و 8/20 درصد ايشان تحصيلات زير ديپلم داشتند بين سطح تحصيلات پدر و مادر همبستگي مثبت وجود داشت(p=0/0001r) 51/0 نمي از پدران شغل آزاد داشتند.سطح تحصيلات پدر با نمرات دانش آموز در ديكته انشا رياضي و اجتماعي و سطح تحصيلات مادر با نمراتانشائ،رياضي و علوم رابطه مستقيم داشت(در تمام موارد P<0/05)شغل مادر بانمره دانش آموز در تمام دروس به استثناي رياضي و دينيP<0/0001) در تمام موارد)و شغل پدر با نمرده درس اجتماعي (p=0/02) رابطه داشتند.طبقه بندي پرسنتايا شاخص توده بدني دانش آموزان بر اساس سن با نمرات درسي بي ارتباط بود اما با سرعت گرايي مطالب درسي (p=0/025)و هوشياري در كلاس درس(p=0/016 رابطه داشتند.بين شغل مادر با هوشياري دانش آموز دركلاس درس ارتباط آماري يافت نشد.اما با شغل پدر با (p=0/005) رابطه پيدا شد.4/13 درصد دختران كم وزن بودند.سطح تحصيلات مادر با وزن دختران همبستگي مثبت داشت (p=0/01).كم وزني و كوتاهي قد دانش آموزان در خانواده هايي كه مادران آنها خانه دار بودندبيشتر بود(به ترتيب بحث و نتيجه گيري -نتايج نشان مي دهد با افزايش سطح تحصيلات والدين موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر افزايش مي يابد.وضعيت تحصيلي و تغذيه دختران درخانواده هايي كه زنان در خارج از منزل اشتغال دارند بهتر است.ارگ چه در اين مطالعهبين شاخص توده بدني با نمرات تحصيلي رابطه پيدا نشد.اما افزايش سطح تحصيلات و وضعيت اشتغال مادر با وضعيت تغذيه دانش آموزان رابطه مستقيم داشت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.