بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: راهبردهاي خانواده درماني متناسب با خشونت خانگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شكوه نوابي نژاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: زنان در سراسر دوران زندگي به شكل هاي گوناگوني،خشونت وابسته به جنسيت را تجربه ميكنند كه بيشتر آن خانوادگي است،اين خشونت به دست عزيزترين و نزديك ترين بستگان زن،در محيط امن و عاطفي خانواده صورت مي گيرد.خشونت عليه زن در محيط خانواده بيشتر بصورت ضرب و شتم،خشونت جسماني عذاب آور است كه در نهايت ممكن است به صدمات غير قابل جبران و يا مرگ بيانجامد.افزون بر آن بدرفتارهاي و شكنجه هاي رواني مانند تهديد،فحاشي،تحقير و خوار شمردن زن كه در نهايت به ترس،عجز و ناتواني و از دست دادن اعتماد به نفس در او منجر مي شود. نياز به درمان متناسب و منطبق با عوامل استرس در خانواده،بخصوص در موارد خشونت يابهره كشي،بسيار بارزتر و آشكار است،بسياري از رويكرد هاي درماني متعارف مانند زوج درماني و تفكر سيستمي هنگام ظهور و بروز خشونت و بهره كشي در خانواده،اغلب سوال برانگيز است زيرا مفهوم گردشي تفاوت در قدرت را ناديده مي گيرد و قادر به ايجاد مكانيزمي براي تمركز روي مسئوليت فردي مرتكب شونده خشونت ،نخواهد بود. بروكس(1992)معتقد است كه خشونت يك عمل مردانه و فشار برا ابقاي نقش كامل رهبري درخانواده است.لذا درمانگران خانواده كه با خشونت بهره كشي سروكار دارند،بايد با هدفهاي درماني خود،انطباق هاي ويژه اي ايجاد كنند كه تضمين امنيت قرباني خشونت و تغييررفتار مرتكب شونده،كانون توجه فرايند درمان قرار گيرد. براي خانواده متناسب با استرس خشونت خانگي ،جلسه درمان روي عوامل فرهنگي-اجتماعي خانواده ،متمركز شود زيرا يكي از جدي تري خطاها در درمان خشونت مردان ،ناديده گرفتنزمينه فرهنگي موقعيتي است كه در آن خشونت اتفاق افتاده است.مرد مرتكب خشونت مي شودزيرا هنجارهاي فرهنگي در باورهاي او اين گونه است كه خشونت يك روش كارآمد در حل تعارض هاي ميان فردي است و مرد بايد سلطه گر باشد تا بتواند كنترل همسر و اعضاي خانواده خود را در دست بگيرد. در اين مقاله رويكرد درماني متناسب با خشونت در خانواده توجيه مي شود كه در آن اثرو نفوذ مركبي از متغيرهاي فرهنگ و ماهيت رواني روابط فردي و ميان فردي مورد توجه است اين رويكرد درماني در جنسيت يك برنامه جامع يكپارچه است كه بر راهبردهاي رواني -تربيتي تاكيد دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.