بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير عوامل آموزشگاهي در پايين بودن آمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و ميبد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم فاتحي زاده استاديار مشاوره , ساير آثار   احمدرضا نصراصفهاني استاديار , ساير آثار   فاطمه بهجتي اردكاني كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: عامل أموزشگاهي,طلاق,يزد 

چكيده: امروزه طلاق يكي از پديده هاي شايع جوامع انساني شده است و در هيچ عصري مانند اين عصر عملاً بشر دچار خطر انحلال كانون خانواده و أثار سوئ ناشي از أن نبوده است.با توجه به عواقب ناگوار طلاق،اين موضوع همواره مورد توجه دانشمندان ،حوقق دانان و مربيان جامعه بوده و أنان را به تلاش هاي فرهنگي و اجتماعي براي جلوگيري از گسترش و افزايش اين أفت وا داشته است.لذا مقاله حاضر در صدد است با توجه به پايين بودن أمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و ميبد،اين مسئله را از بعد أزمايشگاهي مورد بررسي قرار دهد.به عبارت ديگر بررسي نمايند تا چه حد عوامل أزمايشگاهي كه شامل مدير،دبير،مشاور،مربي تربيتي و كتب درسي مي باشد،مسائل مربوط به زندگي خانوادگي را در مدرسه آموزش داده اند،كه منجر به پايين بودن آمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و ميبد شده است. روش تحقيق توصيفي-تحليلي است و جامعه آماري آن ،دانش آموزان دختر سال سوم نظام متوسط نظري در سه شهر يزد،اردكان و ميبد مي باشد.با استفاده از روش نمونه گيري تصادفيچند مرحله متناسب با حجم،210 دانش آموز از جامعه انتخاب گرديد.براي جمع آوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است.داده هاي پژوهش با نرم افزار SPSS در دو سطح أماريتوصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي حاصل از پژوهش مشخص نمود كه نقش عوامل أموزشگاهي در أموزش مسائل خانواده،از نظر دانش أموزان كمتر از سطح متوسط مي باشد.البته نقش اين عوامل نسبت به خطر أنها يكسان نبوده است،بيشترين تاثير مربوط به نقش مديران و كمترين تاثير مربوط به نقشدبيران بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.