بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير فرهنگ در پايين بودن آمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و مبيد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم فاتحي زاده استاديار مشاوره , ساير آثار   احمدرضا نصراصفهاني استاديار , ساير آثار   فاطمه بهجتي اردكاني كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: فرهنگ,طلاق,يزد 

چكيده: طلاق پديده اي است كه داراي ابعادي به تعداد تمامي جوانب و اضلاع انساني است.در يكضلع پديده رواني است كه باعث بر هم خوردن تعادل رواني فرد مي شود.از بعد ديگر پديدهاي است فرهنگي،چرا كه در هر جامعه و فرهنگ صبغه اي خاص مي يابد و به نوعي رنگ جامعه اي را مي پذيرد كه در أن تكوين يافته است.با توجه به پايين بودن أمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و ميبد نسبت به ديگر استان هاي كشور،اين مقاله از ديد فرهنگي به بررسي موضوع مي پردازد و سعي دارد مشخص نمايد تا چه حد فرهنگ و أداب و رسوم مردم يزد در پايين بودند أمار طلاق در اين استان نقش داشته است. روش تحقيق توصيفي-تحليلي است و جامعه أماري أن مشاورين خانواده ها شهرهاي يزد،اردكان و ميبد و كليه قضات دادگاه هاي خانواده شهر يزد مي باشد.براي نمونه گيري از قضاتدادگاه هاي خانواده شهر يزد،اردكان و ميبد،تعداد 10 مشاوره خبره و با تجربه از شهرهاي اردكان و يزد به صورت تصادفي انتخاب شدند.براي جمع أوري داده ها از مصاحبه نيمه سازمان يافته استفاده شد.داده ها با روش مقوله بندي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي حاصل از پژوهش مشخص نمود عوامل فرهنگي از قبيل سازگاري و انعطاف پذيري،سخت كوشي و پركاري ،ضرب المثل هاي عاميانه،نگرش منفي مردم نسبت به پديده طلاق ،سازش(سوختن و ساختن)و شناخت خانواده ها نسبت به يكديگر در پايين بودن أمار طلاق در شهرهاي يزد،اردكان و ميبد نقش موثري دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.