بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: معتادان و شخصيت آنها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب نيكخواه بهرامي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بر طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ((معتاد)) قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا روانيبه مواد مخدر مي باشد. به طور كلي عقايد در مورد شخصيت افراد معتاد بدينگونه است كه ساختمان شخصيتي برخيافراد براي پذيرش اعتياد مساعدتر از ديگران مي باشد و بي گمان اين زمينه ي مساعد شرط اوليه و لازم ابتلاست. برخي نيز در تقابل با اين نظريه مسائلي مانند شرايط اجتماعي و برنامه ريزي هاي انجام شده توسط دست اندركاران را مطرح مي كنند. اين استعداد به مصرف مواد مخدر مي تواند نشات گرفته از غرور جواني - في المثل در شكستن ممنوعيت ها - باشد و يا تمايل براي يكبار مصرف مواد مخدر و يا احتمالا" اين امر در جهت خودنمايي و كسب وجهه صورت مي پذيرد كه خود زير شاخه هاي متفاوتي را شامل مي شود. اعتقاد به اين باور غلط نيز كه اين مواد نيرو افزا و يا نئشگي آور مي باشند و در تقويت قواي جنسي نقش مهمي دارند نيز از دلايل استعدادپذيري افراد بدين امرمي باشد. غالبا" از شخصيت معتادان در اذهان افراد اجتماع باورهاي گوناگوني وجود دارد. تصويري كه هر شخص از فرد معتاد دارد غالبا" بستگي مستقيم به تصورات آن شخص و يا داده هايذهني از فرد معتاد دارد. به عنوان مثال يك شخص روانشناس، اعتياد را فقط از جنبه هاي عاطفي آن بررسي مي كند. براي او رفتار معتادان، از نظر نشانه هاي رواني، نشانه يتلاش خاصي است كه شخص در جهت تنظيم تناقضات دروني خود انجام مي دهد و ناشي از توقعات متضاد نيازهاي سركوب شده در بخش ذهني وي است. بدين ترتيب از ديد يك روانشناس چنينرفتارهايي از سوي يك معتاد نتيجه ي غير مستقيم تلاش وي براي مقابله با اين تضادهاست كه جز از طريق نفوذ در رفتار ممكن نيست. بدينسان، طبيعي است كه وجود هر نوع شخصيت مشترك در ميان معتادان را بتوان نفي كرد.بديهي است كه هيچ گونه ساختار رواني عميق و ثابتي كه مختص رفتار معتادان باشد وجودندارد. يعني هر گونه ساختار ذهني مي تواند موجد رفتارهاي معتادانه گردد. جنبه ي پنهان اين گونه رفتارها بستگي به برخي مسايل ظريف دارد. رفتار معتادان نيز هرگز ساختار شخصيتي و رواني افراد را تغيير نمي دهد و تنها نوعي عملكرد ثانوي در ساختار عميقرواني به وجود مي آورد. از سوي ديگر وابستگي به ماده ي مخدر فقط در اثر نياز كم و بيش آگاهانه و آشكار نيست بلكه در زمينه ي ناخود آگاه، تلاش براي دفاع و تنظيم اقتصاد رواني در قبال ضعفها و نارساييهاي است كه در ساختار اصلي و به مناسبتهاي خاصي بروز مي كند. بنابراين در همه ي انواع اعتياد، شخص معتاد- با هر نوع ساختار زير بنايي شخصيتي، حركتهايي پسروانه (= قهقرايي) و غير قابل انكار از زمينه ي ذهني به زمينه ي رفتاري از خود بروز مي دهد. از ديگر خصوصيات افراد معتاد مي توان به عملكرد مشابه رفتاري آنها، بروي فكني، غير اجتماعي بودن، طغيان، تحول در غريزه ي جنسي و تحول در برداشت آنها از زندگي و مرگ اشاره كرد. از سوي ديگر دانش ما در زمينه ي معتاد و كمبودهايش گوناگون مي باشد. شخص معتاد اغلب داراي عواطف كودكانه است و شايد اين امر را بتوان با نابلغ بودن عواطف وي نسبت داد. از سوي ديگر شخص معتاد در تحمل تنهايي نيز ناتوان مي باشد. احساس ناخشنودي برايكودك و يك شخص معتاد به يك اندازه غير قابل تحمل است. قطع ارتباط با همسر يا دوست براي فرد معتاد فاجعه اي عاطفي به شمار مي رود و اين امر غالبا" ضربه اي وحشتناك برخود پسندي وي وارد مي آورد. اين گونه وقايع غالبا " سبب سقوط شخص به دوران كودكي و ناخودآگاهي وي مي شود. اشخاص معتاد در زمينه ي روان پويايي نيز در شخصيت خود دچار اختلال هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.