بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اولويت در حضانت از كودك با كيست؟

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه ميرشمسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: هدف از نوشتن اين مقاله اصلاح قانون حضانت از كودك در جهت عدم اصرار به مادر و كودك و در نهايت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ،روحي و جسمي آنان و حمايت از مادران مطلقه و فرزندان طلاق و اين كه مادران نوعاً در حضانت از كودك سزاوارترند و اين تنها علائم با طبيعت بلكه موافق با شريعت است. روش: بررسي آيات و روايات و قوانين موضوعه در واقع روش كتابخانه اي و توجه به طبيعت درحفظ و نگهداري از اولاد در حيوانات و انسان ها كه شايد بتوان روش استقرائ ناميد(روش ميداني). نتايج: حاكي شرع مقدس،موافق با فطرت انسان است و قرآن كريم همواره در جهت حمايت از زنان وكودكان بوده و منشور حمايت از مادر و كودك و حفظ بقاي كيان خانواده ها را در آياتمتعدد بيان كرده است از جمله،آيه شريفه "لاتضا والده بولدها"و"دعا شروهن بالمعروف". بحث: بحث درباره اقوال و آرائ فقه ها و ايراد و رد برخي از نظريات و اثبات نظر قرآن كهموافق با عقل و فطرت و در نهايت حمايت از مادر و فرزند و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.