بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل كمي ازدواج و طلاق در ايران از سال 1375 تا پايان 1382 به تفكيك استان ها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن موسوي چلك كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: بررسي روند ازدواج و طلاق در كشور به تفكيك استان ها در طول سالهاي مورد بررسي،بررسي رتبه استان ها در كشور در طول سالهاي مورد بررسي،بررسي تعداد افراد در سن ازدواجدر طول سالهاي مورد بررسي به همراه روند ازدواج و طلاق،بررسي متغيرهايي چون بيكاري،شهرنشيني و...در كشور در طي سالهاي مورد بررسي،بررسي نرخ طلاق در كشور واستانها درطول سالهاي مورد بررسي روش: اين تحقيق به صورت اسنادي است كه از روش مقايسه اي نيز استفاده مي شود. نتايج:تعداد طلاق ثبت شده در سال1381 به 67256 مورد بوده در حاليكه اين آمار در سال 1375 حدود 37817 مورد بوده است.درصد تغييرات طلاق در سال 81 نسبت به سال 75 حدود78%+ رشد مثبت داشته باست در حاليكه در همين زمان ازدواج تنها 36%+رشد مثبت داشته است در حاليكه تعداد افراد در سن ازدواج افزايش يافته است. تعداد افراد در سن ادواج در سال 75 حدود 524/479/15 نفر بوده كه به 139/848/19 نفردر سال 81 افزايش يافته است. در سال 81 به ازا هر يك مرد در سن ازدواج 23/1 دختر در سن ازدواج در كشور وجود دارد.البته به نسبت در نقاط شهري و روستايي متفاوت است. ميانگين سن ازدواج در سال 81 نسبت به سال 75 افزايش چشمگيري داشته است. آمار بيكاري ،شهرنشيني ،مهاجرت،اعتياد و...نيز در حال افزايش است كه بر پديده طلاقو بالا رفتن سن ازدواج و...نيز بي تاثير نيستند. نرخ طلاق نيز از 9/7 در سال هاي 75 به 4/10 در سال 81 افزايش يافته است. بحث: يكي از معضلات كشور ما كه نگراني ها را در جامعه گسترش داده است روند صعودي آمار طلاق در كشور و رشد بسيار كم آمار ازدواج مي باشد.اين نگراني به خاطر پيامدهاي منفيبعد از طلاق بيشتر نيز شده است. حمايتهاي نامناسب از زوجين مطلقه و فرزندان نيز به اين مسئله دامن مي زند ضمن اينكه افزايش آمار طلاق در ايجاد نگراني در ميان خانواده ها و جوانان براي ازدواج و درنتيجه بالا رفتن سن ازدواج نيز تاثير قابل ملاحظه اي دارد.در واقع فاصله بين بلوغ طبيعي و ارضا طبيعي غريزه جنسي كه از طريق ازدواج رسمي صورت مي گيرد هر سال در حال افزايش است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.