بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ضرورت تحول نگرش مردم جامعه و مسئولان نسبت به كودكان خياباني و تاثير آنان در تحقق حقوق اين كودكان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا مهرپور كارشناسي ارشد , ساير آثار   مريم قاسمي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: در حال حاضر 150 ميليون كودك خياباني در نقاط مختلف جهان وجود دارد.اين تعداد هم در كشورهاي در حال رشد و هم در كشورهاي صنعتي رو به افزايش است(حمايت از حقوق بشر 2003).فقدان سازمان ها و شبكه هاي قابل اطمينان براي حمايت از اقشار محروم جامعه،منجربه افزايش نابهنجاريها،سوئ استفاده و ساير مشكلات اجتماعي مي شود.هدف از اين مقالهحاضر تبيين نوع نگرش جامعه ،مردم و مسئولان نسبت به كودكان خياباني و تاثير اين نوع نگرش بر احقاق حقوق آنان و همچنين ضرورت تحول نگرش هاي منفي نسبت به آنان است. تحقيق: روش تحقيق كيفي و از نوع توصيفي-تحليلي است-در اين روش علاوه بر بررسي تحقيقات انجام شده پيشين،به مطالعه تطبيقي هر كدام از آنها به شيوه سند كاوي اقدام شده است.درنهايت نگرش هاي مشترك در جوامع مختلف نسبت به كودكان خياباني و تاثير اين نگرش برتوجه به حقوق اين دسته كودكان و همچنين ضرورت تحول نگرش هاي منفي نسبت به آنان كه بين صاحبنظران و محققان مورد اتفاق نظر است،تبيين شده است. نتايج: حاصل تحقيق با توجه به مقايسه تطبيقي نگرش هاي موجود در جوامع مختلف نسبت به كودكان خياباني نشاني مي دهد كه به طور كلي در جوامع مختلف نگرش هاي منفي و غير انساني نسبت بكه اين كودكان خياباني وجود دارد(حمايت از حقوق بشر2003)اجتماع معمولاً كودكانخياباني را بعنوان"كودكان دشواري"تلقي مي كند كه موجب آزار ديگران مي شوند .مردم تصور مي كنند كه آنان غير قابل كنترل و خشن هستند و نسبت به مسائل اخلاقي و درك عواطفي چون عشق ناتوان هستند.اين نوع نگرش به نوبه خود منجر به بي تفاوتي و عدم همدرديآنان نسبت به مشكلات كودكان خياباني مي شود.از سوي ديگر به دليل حاكميت ديد بدبينانه نسبت به آنها،اغلب توسط پليس دستگير مي شود بعنوان خلافكار و جنايتكار متهم مي شوند و در دارالتاديب نگهداري مي شوند و يا به داخل زندان بزرگسالان مي افتند و اين در حالي است كه كه آنان شديداً به حمايت دولت و مردم نيازمندند اما در اغلب موارد بهدليل احساس طرد شدن از جامعه و نگرش منفي مردم و اوليائ مدرسه كه منجر به امتناع از ثبت نام آنها در مدرسه مي شود،ترك تحصيل مي كنند رفتار خشونت آميز در آنان در بيشتر موارد به دليل كودك آزاري جسماني والدين آنها مي باشد(باقري يزدي،1382،آقابيگلويي و همكاران،1380). بحث: در مجموع نگرش هاي غير انساني و منفي نسبت به كودكان خياباني از ناتواني جامعه براي درك مشكلات آنان ناشي مي شود.اگر مردم نسبت به علل روي آوردن كودكان به خيابان وكار بيرون از خانه آگاه باشند،در مي يابند كه آنان در اثر فشار مشكلات اقتصادي و مشكلات خانوادگي خود ناگزيرند كه كار كنند.به عبارت ديگر كودكان خياباني بر سبك زندگيخود،كنترل يا حق انتخاب ندارند و فقر،فشارهاي اقتصادي،امرار معاش و بدست آوردن پولبراي خود و حمايت ،پيدا كردن سرپناه،فرار از مشكلات خانوادگي و فشارهاي موجود در خانه براي كار و همچنين فرار از موسسات نگهداري كودكان از علل عمده روي آوردن كودكانبه خيابان است.در اين راستا بالا بردن اطلاعات و آگاهي هاي مردم و مسئولين در خصوصكودكان خياباني و مشكلات مختلف اجتماعي،جسماني و روانشناختي و علل گرايش به كار درخيابان ها نقش بسزايي در درك همدلانه از ساير مردم خواهند داشت.همچنين آگاه كردن جامعه از حق و حقوق آنان بر مبناي مفاده پيام نامه جهاني حقوق كودك نقش بسزايي در توجه به حقوق انان و تلاش همگاني براي رفع نيازها و احقاق حقوق آنان خواهد داشت  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.