بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه انواع جوهاي عاطفي خانواده با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالله معتمدي , ساير آثار   زهرا پورنصيري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از آنجاي كه خانواده نخستين نهاد تربيتي و پايه و اساس تشكيل شخصيت كودكان است،بيشاز تمام محيط هاي اجتماعي در رشد وتكامل فرد تاثير دارد.در جو عاطفي خانواده به روابط پدر و مادر با فرزندان و چگونگي ارضاي نيازهاي عاطفي كودكان اشاره مي شود.لازم است،خانواده محيط سالم و آرامش بخشي براي كودك باشد تا كودك فرصت كافي داشته باشد كهبا مسائل ومشكلات اجتماعي چگونه برخورد كند و بتواند از راه معقول به حل آنها مبادرت ورزد. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با پيشرفت تحصيلي با عزت نفس فرزندان در شهر شهركرد در دوره ابتدايي صورت گرفت.اين پژوهش با توجه به ماهيت و اهدافش از نوع تحقيقات پس از وقوع بوده است.در اين تحقيق 100 دانش آموز شامل 50 دختر و 50 پسر از مدارس ابتدايي شهر كرد با روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه (شامل پرسشنامه جو عاطفي،داراي 21 ماده و عزت نفس كوپراسميت داراي 58 ماده ،استفاده و مورد ارزيابي قرار گرفت).معدل كل آزمودني هاي بعنوان شاخص عملكرد تحصيلي استفاده شد. تحليل آماري داده ها نشان داد كه دانش آموزاني كه از ارتباط گرم و صميمانه با والدينشان برخوردار هستند از عزت نفس وعملكرد تحصيلي بهتر و بالاتري برخوردار هستند.تحليل اطلاعات نشان داد كه بين حضور والدين و جو عاطفي خانواده رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين بين حضور والدين و عزت نفس فرزندان رابطه معناداري مشاهده نشد. بين عملكرد تحصيلي فرزندان و جو عاطفي خانواده رابطه معناداري وجود داشت.همچنين بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي ارتباط وجود داشت و پيشرفت تحصيلي پسران در خانواده طردكننده(جو عاطفي سرد)بيشتر از فرزندان دختر در همين خانواده بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.