بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه جفت شدن سبك هاي دلبستگي در زوج هاي طلاق و غير طلاق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي مظاهري دكترا روانشناسي باليني , ساير آثار   فريبا مرادي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   مرضيه حسيني كارشناسي روانشناسي , ساير آثار   بنفشه حسيني كارشناسي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: تحقيقات ومطالعات روانشناختي نشان داده اند كه سبك هاي دلبستگي نقش مهمي در كنترلروابط نزديك عاطفي و بخصوص روابط زوجين ايفا مي كنند.همچنين پيشنهاد شده است كه براي فهم بهتر كيفيت رابطه زوجين،بررسي زوجي(نحوه جفت شدن )سبكه هاي دلبستگي در همسرانمهمتر از بررسي سبك هاي دلبستگي آنهابه صورت انفرادي است.بنابراين هدف،اين مطالعه،بررسي جفت شدن سبك هاي دلبستگي در زوج هاي در حال طلاق است. روش: نود زوج (180 نفر)متقاضي طلاق كه پرونده طلاق آنها در يكي از دادگاههاي خانواده شهر تهران در جريان بود در اين مطالعه شركت كردند.90 زوج(180 نفر)كه در حال زندگي بايكديگر بودند و به طور كلي با گروه زوج هاي متقاضي طلاق جفت شده بودند،نيز در اين مطالعه شركت كردند.همه شركت كنندگان ،نسخ ترجمه شده مقياس سبك هاي دلبستگي بزرگسالان(هزن و شيور،1389)را تكميل كردند. نتايج: تحليل نشان داد 69% زوج هاي غير طلاق،هر دو داراي سبك دلبستگي ايمن،و فقط 6/5%اينزوجه هر دو داراي سبك دلبستگي ناايمن بودند،در گروه زوج هاي درحال طلاق تنها 1/11%زوج ها هر دو ايمن ،و 2/42% زوج ها هر دو ناايمن بودند.تحلي واريانس اندازه هاي تكرار شده نشان داد كه در مقايسه دو گروه،زوج هاي در حال طلاق نمرات بالاتري در بعد اجتناب و نمرات پايين تري در بعد ايمني داشتند.ميانگين نمرات ابعاد دلبستگي(ايمني،اجتناب،دوسوگرايي)در زوج هاي غير طلاق براي زنان و شوهران بسيار مشابه با يكديگر بود.در حالي كه براي زوج هاي طلاق اين ميانگين ها براي هر يك از دو جنس شكل هاي متفاوتيرا نشان مي داد به اين معنا كه زنان با نمرات بالاتري در بعد ايمني،و شوهران نمراتبالاتري در بعد دوسوگرايي داشتند.تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه در زوج هاي طلاق،همسري كه متقاضي طلاق بود،نسبت به همسر خود به شكل معناداري نمرات پايين تري در بعد دو سو گرايي داشت. بحث: نتايج اين تحقيق نشان داد كه جفت شدن سبك هاي دلبستگي زوجين،ابزاري قدرتمند براي مفهوم سازي و فهم روابط زوجين و مشكلات و اختلالات آن در اختيار متخصصان و محققان قرار مي دهد.تبيين و تفسير نتايج بطور خاص به آسيب ها كه تركيب سبك هاي ناايمن دلبستگي مي تواند به روابط زوجين وارد كند،و نيز كاربردهاي باليني اين مسئله در جريان درماني و مشاوره ازدواج متمركز خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.