بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه بين رضايت زناشوئي و ميزان انعطاف پذيري بين زن و شوهرها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا مصاحبي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ازدواج مطلوبترين پيوند انساني است .در اين پيوند ابعاد زيستي،عاطفي،رواني ،اقتصاديو اجتماعي اهميت زياد دارد و همساني در اين ابعاد مي تواند ضامن سلامت رابطه و حفظزندگي زناشوئي لذت بخش شود.عمق و همه جانبه بودن پيوندي كه در ازدواج ايجاد مي شودبا هيچكدام از انواع ديگر ارتباطات قابل مقايسه نيست.بنابراين اين قرار داد ازدواجداراي نوعي تقدس است و از اهميت خاصي برخوردار است.ازدواج به ايجاد خانواده مي انجاممد و فرزندپروري يكي از پيامدهاي آن است .فرزندان در خانواده رشد مي كنند،شخصتي مي گيرند و اجتماعي مي شوند تا مردان و زنان اجتماع فردا را تشكيل دهند.بنابراين سلامت خانواده ضامن سلامت اجتماع است و براي سلامت خانواده به خانواده هاي سالم و با نشاط نياز داريم كه اين خود به تصميم گيري صحيح در مورد ازدواج مربوط مي شود. ازدواج موفق،ازدواجي است كه دو طرف از روي ميل به يكديگر متعهدند،تصميم مي گيرند،انتخاب مي كنند تا در هر شرايطي در كنار هم بمانند.رابطه خوب و سالم زناشوئي مبتني بر عشق و بي قيد و شرط است زن و شوهر در ازدواج سالم مي دانند كه در نهايت خود مسئولاعملال شادي خود هستند و خوشبختي اگر به عامل خارج خود بستگي داشته باشد،از روي بلوغ كامل نيست(برادشاو1373). آقايي(1381)از ازدواج عقلائي و عاطفي سخن به ميان مي آورد و معتقد است در اين نوعازدواج كشش هاي فطري و انگيزشي دل را به سوي طرق متقابل سوق مي دهد و عقل و منطق باحسابگري خود مهر تاييد بر آن مي زنند .اين نوع ازدواج مي تواند تامين كننده بهداسترواني باشد.پژوهش حاضر بدنبال يك سري از پژوهش ها كه ارتباط ويژگيهاي مختلف شخصيتيزن و شوهر ها را با ميزان رضايت از زندگي زناشويي مورد سنجش قرار گرفته است.انعطافپذيري داشتن فكر باز و توانايي انطباق فرد با شراي جديد و داشتن قدرت و روحيه بالابراي شروع دوباره پس از يك شكست مي باشد.فرد انتعطاف پذير بهتر و راحت تر با شرايطسخت و موانع موجود در زندگي كنار مي آيد.صفت متضاد با آن انعطاف ناپذيري است.انعطاف پذيري صفتي است كه شخصت است كه با تواناي در تغيير بازخوردها،عقايد يا طرز سازش خود شخص مشخث مي شود(منصور1365).فرضيه پژوهش حاضر بيانگر اين نكته است كه"بين انعطافپذيري زن و شوهر و ميزان رضايت از زندگي زناشوئي آنها ارتباط وجود دارد. روش پژوهش از نوع توصيفي همبستگي است.جامعه آماري زن و شوهرهاي شهر اصفهان بودند،بنابراين با استفاده از روش خوشه اي اقدام به نمونه گيري شد.لذا چهار محله از شهر اصفهان كه از نظر فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي تنوع لازم را داشته باشد انتخاب گرديد و ازهر محله به صورت تصادفي زوجهايي انتخاب گرديدند.جمعاً 50 زوج جامعه نمونه پژوهش راتشكيل مي دادند.ابزار جمع آوري اطلاعات عبارتند از:پرسشنامه رضايت زناشوئي انريچ كهشامل 47 سوال است براي اندازه گيري انعطاف پذيري از آزمون براون استفاده شد.اين مقياس بخشي از پرسشنامه هوش هيجاني است كه براي تعيين ميزان انعطاف پذيري افراد جهت انطباق بيشتر با زندگي ساخته شده است.پس از نمره گذاري پرسشنامه ها و استخراج داده ها،ابتدا ضريب همبستگي بين رضايت زناشوئي زن و شوهرها محاسبه گرديد (r=0/74) عدد بهدست آمده نمايانگر اين است كه نحوه نگرش زن و شوهر ها نسبت به رضايت زندگي زناشوئيبه هم نزديك است و با هم همخواني دارد.سپس ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات هر زن وشوهر در پرسشنامه رضايت از زناشودي و قدر مطلق اختلاف نمره همان زن و شوهر در آزمونانعطاف پذيري محاسبه شد.ضريب همبستگي حاصل (42/0-) نشان مي دهد بين تفاوت و انعطافپذيري و رضايت زندگي از زندگي زناشوئي همبستگي متوسطي (42/0-)وجود دارد و اين همبستگي به صورت معكوس است،به عبارتي هر چه شباهت در انعطاف پذيري بيشتر باشد و اختلافنمره كمتر باشد مي توان پيش بيني نمود كه رضايت از زندگي زناشويي بيشتر است.با استفاد از تبديل r به Zr فيشر و به دست آوردن مقادار (Z=3/07)Z و مقايسه اين مقدار با جدول مي توان گفت:در فاصله اطمينان 95% فرضيه پژوهش تاييد مي شود.به عبارت ديگر همساني درانعطاف پذيري يك از ويژگيهاي شخصتي افراد است كه با رضايت از زندگي زناشوئي ارتباط دارد. بحث: با توجه به يافته اي پژوهش بار ديگر بر انتخاب صحيح بناي ازدواج تاكيد مي شود براياين منظور به آگاهي جوانان نيازمنديم كه اين مهم مي تواند با استفاده از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها طي گذراندن يك درس مستقل از طريق صدا و سيما و ساير رسانه ها انجام پذيرد.از طرفي بايد به مشاوره قبل از ازدواج با روانشناسان و جامعه شناسانتاكيد نمود.اين مشاوره مي تواند تفاوت هايي كه از چشم زوج ها ناديده مانده را برايآنها روشن نمود تا با آمادگي آشنايي بيشتري زندگي مشترك خود را آغاز نمايند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.