بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و مقايسه معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 82

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): افروز مردي كارشناسي ارشد بهداشت مادر و كودك , ساير آثار   زهرا قناد , ساير آثار   ام البنين صيادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: ازدواج و انتخاب همسر يكي از مهمترين رفتارهاي اجتماعي است كه مي تواند باعث رشد وثبات جامعه شود.به منظور برنامه ريزي اصولي و بالا بردن سطح آگاهي جوانان از معيارهاي صحيح ازدواج شناخت نظريات آنان آموزش ضروري است لذا اين پژوهش با هدف تعيين و مقايسه معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه يك پژوهش توصيفي مقطعي بود كه كليه دانشجويان دانشكده بهداشت به تعداد149 نفر انتخاب و اطلاعات لازم با يك پرسشنامه جمع آوري شد تجزيه و تحليل اطلاعات با روش هاي آماري توصيفي و آزمون كاي دو و نرم افزار SPSS انجام گرفت. يافته هاي پژوهش: يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه دانشجويان پسر به معيارهاي زيست شناختي مثل زيبايي و رنگ پوست و مو بيشتر از دختران اهميت داده اند(P<0001).در مورد معيارهاي روان شناختي دانشجويان دختر با اختلاف جزئي بيشتر از پسران نظرات موافق داشتهاند و در مورد معيارهاي اجتماعي مثل اشتراك مذهب و تناسب سطح تحصيلات دختر و پسر اختلاف آماري معناداري در دو گروه ديده شد.بطوري كه اين معيارها براي دختران بيشتر اهميت داشته است(P<0/05).در مورد معيارهاي اقتصادي،مالي ،دختران تقريباً دو برابر پسران به وضعيت مالي فرد و خانواده اش اهميت داده اند. بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه جوانان در مورد انتخاب همسر و معيارهاي صحيح منطبق بر موازين اسلامي وبهداشت رواني نياز به آموزش و راهنمايي بيشتر دارد  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.