بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه ميزان افسردگي ،اضطراب و ناسازگاري زناشويي در بين زنان ختنه شده و ختنه نشده در شهر بندرعباس

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبا مرادي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پژوهش حاضر 100 زن ختنه شده و 100 زن ختنه نشده از نظر ميزان افسردگي،اضطراب زناشويي مورد مقايسه قرار گرفتند. روش: مطالعه اين پژوهش گذشته نگر مي باشد كه نمونه گيري به صورت ،تصادفي ساده و مراجعهبه درب منزل آنها صورت گرفته است. مورد مطالعه،زنان سني مذهب،متاهل و بومي شهرستان بندرعباس مي باشد،داده ها اين پژوهش نيز با استفاده از پرسشنامه SCL90،رضايت زناشويي پيكان جمع آوري شده است و از آزمون T گروه هاي مستقل براي مقايسه دوگروه استفاده شده است. نتايج: نشان مي دهد كه بين افسردگي،اضطراب-ناسازگاري زناشويي در زنان ختنه شده و زنان ختنه نشده ارتباط معني داري وجود دارد  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.