بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه افسردگي با ازدواج در بين زنان 20 تا 30 ساله شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رويا كوچك انتظار كارشناسي ارشد , ساير آثار   مريم محمدقلي زاده كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: از آن جا كه مسائل و مشكلات بيماري هاي رواني به صورت مسائل اجتماعي،از جمله ازدواج،بروز مي كند اين مسئله باعث مي شود كه مشكلاتي براي فرد و خانواده پيش آيد.با توجه به مسئله ازدواج و عوامل بروز افسردگي،توجه به مشكلاتي كه در اين خصوص براي جوانان بخصوص دختران وجود دارد،ضرورت انجام چنين پژوهش هايي را بيشتر نمايان مي كند. روش: روش تحقيق از نوع علي مقايسه اي است وگروه نمونه به صورت تصادفي از ميان دانشجويانخانم مجرد و متاهل مجتمع دانشگاهي وليعصر انتخاب شدند كه 30 دختر مجرد و 30 زن متاهل بودند.آزمون افسردگي يك (نمونه 21 سوالي )بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و با استفاده از آزمون T مستقل معناداري رابطه افسردگي و وضعيت تاهل و تجرد بررسي شد. نتايج : ميانگين نمره هاي افسردگي در دختران مجرد 57/14 و در زنان متاهل 03/10 و انحراف استاندارد در مجردها 31/8 و در متاهلان 09/5 بود.واريانس ها در گروه مجردها 15/69 ودرمتاهلان 96/25 بود و درجه آزادي 58 بود.نتيجه آزمون t مستقل نيز 56/2 بدست آمد و فرض صفر يعني نبود تفاوت،ردشد و تفاوت معناداري بين ميزان افسردگي افراد مجرد و متاهل بدست آمد. بحث: دراين پژوهش مسئله چنين مطرح شد كه آيا گرايش به پديده افسردگي در دختران مجرد بيشتر است يا زنان متاهل و نيز هدف شناختن رابطه افسردگي با ازدواج مطرح شد.با توجه بهنظريات مطرح شده،ديده شده كه تاخير در ازدواج سبب مي شود كه افراد تمايلات طبيعي خود را بتدريج ناديده بگيرند و دچار افسردگي و انزوا شوند و اگر ازدواج با معيارهايصحيح و از روي علاقه صورت گيرد،مي تواند از بروز افسردگي جلوگيري كند گفته شد افرادي كه ازدواج كرده اند با خطر بسيار كمتري،براي ابتلا به بيماري رواني بخصوص افسردگيجلوگيري كند گفته شد افرادي كه ازدواج كرده اند با خطر بسيار كمتري،براي ابتلا بهبيماري رواني بخصوص افسردگي روبرو هستند.براي اثبات،فرضيه پژوهش اين آزمون بر دو گروه از افراد مجرد و متاهل جامعه زنان اجرا شد و نتيجه به دست آمده نشان داد كه ميانگين افسردگي در بين زنان مجرد بالاتر از زنان متاهل است و بر اساس محاسبات آماري تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده و فرضيه تاييد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.