بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ازدواج جوانان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار   بتول جباريان كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: 1-تعريف ازدواج،2-بررسي دلايل و انگيزش هاي فردي و ازدواج،3-توقعات و انتظارات فردمقابل در ازدواج. روش:توصيفي نتيجه: از اهداف 1 و 2و 3 در بررسي مطالعاتي اين است كه 20% اهداف 1 و 2 را تقريباً درستمعنا مي كردند.25%اهداف 2 و 3 را درست معنا مي كردند.30% اهداف 1و2و3 را تقريباً درست معناد مي كردند.24% هدف يك را تقريباً درست معنا مي كردند.حدود نيم الي يك درصدهيچكدام از اهداف مورد مطالعه را درست معنا نمي كردند. بحث: متاسفانه با توجه به وضعيت اقصادي-اجتماعي و فرهنگي،اكثر افراد به طبقه متوسط تحصيل كرده تعلق داشتند اما مهمترين هدف مورد مطالعه را حدود 3/1،درست تعريف كردند.و اين خود نشانگر ايده آليستيك (دور از دسترس)عدم واقع گرايانه مفهوم ازدواج از ديدگاهجوانان است و 3/1،اهداف 1و2و3 راتقريباً درست معنا كردند. بنابراين به نظر مي رسد،بزرگترين مشكل ازدواج جوانان ،عدم آگاهي و آموزش و اطلاع رساني از اين هدف مهم ،بنابراين به نظر مي رسد،بزرگترين مشكل ازدواج جوانان،عدم آگاهي و آموزش اطلاع رساني از اين هدف مهم ،مقدس،و دراز مدت را تشكيل خانواده،كه كوچكترين واحد اجتماعي سالم بشمار مي رود،باشد و اغلب موراد از تعاريف سنتي غير علمي و غير كاربردي رنج مي برند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.