بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مهريه عامل ثبات يا علتي براي نظام گسيختگي خانواده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فخرالسادات قريشي راد مربي كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري اين است كه مرد هنگام ازدواج براي زن"مهر" قايل مي شده،يعني چيزي از مال خود به زن يا پدر زن خويش مي پرداخته است و در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج و فرزندان خويش بوده است.اين رسم در كشورهاي پيشرفتهصنعتي منسوخ و حتي أن را توهيني به مقام زن تلقي مي كنند.در اسلام مرد هنگام ازدواج پيشكش ،تقديم خود زن مي كند و هيچ يك از والدين حقي در أن ندارند.زن علي رغم دريافت پيشكش،استقلال اجتماعي،اقتصادي خود را حفظ مي كند و با اراده خود همسر انتخاب ميكند. فلسفه حقيقي مهر،تدبير ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر بكار رفته است(مطهري،1336).مهر با آنچه در قران بهآن اشاره شده،نشانه صدق ايمان بوده،به خود زن تعلق دارد و هيچ عنواني جز تصريح بعنوان قديمي ،عطيه و هديه ندارد.با اين برداشت اصولاً هديه بايد بر اساس توانايي ماليمرد،آن هم به موقع پيوند زندگي بوده باشد(شرط نقد بودن مهريه).متاسفانه با گذشت زمان بسياري از قوانين زندگي ساز اسلام از جمله ميزان مهريه،شرايط و كيفيت آن دجار انحارف شده و اين رسم به جاي پايداري نظام خانواده،باعث نظام گسيختگي آن شده و حتي مانع بسيار عظيمي در مقابل ازدواج جوانان است. ارتباط و بستگي متقابل امور اجتماعي موجب مي شود كه يك مسئله اجتماعي به پيدايش مسائل اجتماعي ديگر كمك كند.ازدواج كه از عوامل سازگاري،هم نوايي،بهداشت فردي و جامعهاست و بعنوان يك ارزش ديني و اجتماعي تلقي مي شود،با تغيير در مقدمات آن در طول زمان به معضلي اجتماعي تبديل شده است زيرا تغييرات نامطلوب،دشواري تطابق و سازگاري اجتماعي را به همراه دارد و اين ناسازگاري علت بسياري از ناراحتي هاي رواني اجتماع ماست. نظام گسيختگي خانواده يكي از مهمترين بحث ها در زمينه نظام گسيختگي اجتماعي است. هدف از اين تحقيق يافتن پاسخ سوالات زير است: 1-وجود مهريه تا چه حدا براي پيوند زندگي ضروريست؟ 2-آيا پيوند بدون مهريه امكان پذير است؟ 3-بالا بودن ميزان مهريه تا چه حد اهميت دارد؟ 4-آيا بالا بودن ميزان مهريه،مي تواند خوشبختي و قوام پيوند خانواده را تضمين كند؟ 5-چه ع واملي ميزان آن را تعيين مي كند؟زن،مرد ،سن ،زوجين،طبقه اجتماعي و اقتصادي،ميزان تحصيلات،افراد خانواده يا افراد فاميل . دراين پژوهش،نظرات دانشجويان ازدواج كرده و در شرف ازدواج دانشگاه تربيت معلم آذربايجان با پاسخگويي به يك پرسشنامه محقق ساخته،مورد تجزيه و تحليل شد،پرونده هاي موجود در مركز مشاوره بهزيستي بررسي و مقايسه خواهد شد. لازم است ،با بازگشت به واقعيت و فلسفه مهر يك كارآفرهنگي گسترده صورت گيرد و مانعاز انحراف اين قانون از مسير اصلي و طبيعي خود شده و هدف را كه ايجاد مهر و علاقهمتقابل در پيوند زناشويي است فداي وسيله (مقدار آن)نشود. افزايش سرسام آور ميزان آن به بهانه پشتوانه ازدواج را دفاتر ثبت و ازدواج كنترل كرده و حداقل محدوديتي بر ان قايل شوند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.