بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير والدين بر معيارهاي همسر گزيني فرزندان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ايرج فيضي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: معيارهاي انتخاب همسر و عوامل موثر بر اين معيارها همواره از شرايط اجتماعي-اقتصاديجامعه تاثير مي پذيرد و در گذر زمان با تغيير و تحول اين شرايط متحول مي شوند.يكياز عوامل بسيار مهم و تاثير گذار در انتخاب همسر،والدين بوده اند.به طور كلي در جوامع سنتي و در دوران گذشته والدين در انتخاب همسر نقش اصلي را به عهده داشتند.دراينشرايط خواست و منافع خانوادگي و خويشاوندي بر خواست و منافع طرفين اصلي ازدواج ارجحيت داشت.اما در دوران جديد نقش اصلي در انتخاب همسر به دو طرف ازدواج محول شده استو يا روند تغييرات به اين سمت در حركت است.دراينجا سوال اين است :اكنون كه نقش و تاثير مستقيم والدين در زمينه انتخاب همسر براي فرزندان كاهش يافته يا رو به كاهش است،تاثيرگذاري غير مستقيم آنها چگونه است؟دانشجويان در معيارهاي انتخاب همسر تا چه حداز نظريات والدين خود تاثير مي پذيرند؟در كدام معيارها بيشتر با والدين خود توافقدارند و در كدام معيارها كمتر توافق دارند؟آيا ميزان تاثير پذيري آنها از نظريات ومعيارهاي والدين تحت تاثير روش تربيتي والدينشان هست يا خير؟ چارچوب نظري اين تحقيق بر اساس تئوري كنش متقابل نمادي است.جامعه آماري اين تحقيقدانشجويان مجرد دوره روزانه مقطع كارشناسي دانشگاه طباطبائي در سال 1377 بوده است كه 4885 نفر بوده اند.حجم نمونه 240 نفر بوده است.معيارهاي همسر گزيني به چهار دستهظاهري،مذهبي،پايگاه اجتماعي و تجانس و همگني در منشائ اجتماعي تقسيم شده است. به طور خلاصه نتايج تحقيق نشان مي دهد بين معيارهاي مورد نظر والدين و فرزندان آنها رابطه همبستگي وجود دارد.ميزان اين همبستگي و رابطه بر حسب روش تربيتي والدين متفاوت است.معيارهاي والدين و فرزندان در شرايطي كه والدين از روشهاي تربيتي استبداديو آزادگذار استفاده كرده اند همبستگي بيشتري دارد.در حالي كه همبستگي معيارهاي فرزندان و والديني كه از روش بينابين يا روش مقتدرانه استفاده كرده اند كمتر است.اين نتيجه با آنچه كه بومريند(Boumraind) در تحقيقات خود نتيجه اي گرفته شباهت دارد بومريند در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه روش هاي تربيتي والدين مستبد و آزاد گذار باعث مي شود كه فرزندان استقلال راي كمتري داشته باشند و به والدين خود وابستگي بيشتري داشته باشند.در حالي كه روش هاي تربيتي بينابين (يا مقتدرانه)باعث مي شود كه فرزندان قدرت تصميم گيري و استقلال بيشتري داشته باشند  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.