بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي جامعه شناسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر همسر گزيني بر اساس عشق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ليلا فلاحتي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي پژوهشگري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مطالعات با تكيه بر تئوري هاي جامعه شناسي به نقش عشق در ازدواج وعوامل اجتماعيو فرهنگي موثر بر پديد آمد اين نوع ازدواج در جوامع پرداخته و هدف اين مطالعه ((بررسي و ملاحظه تاثير عوامل فرهنگي-اجتماعي موثر بر اين نوع همسر گزيني ))و ((آگاهي از ديدگاه ها و ملاك هاي جوانان پيرامون همسر گزيني و جايگاه عشق))در آن است .روش اين مطالعه با استفاده از تكنيك پيمايش و ابزار مورد استفاده ((مصاحبه ))بوده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه از مجموع دو دسته عوامل مطرح شده نقش عوامل فرهنگي در اين نوع همسر گزيني بيش از عوامل اجتماعي است.از بين هفت ملاك مطرح شده براي همسر گزيني ((عشق و تفاهم اخلاقي))بيشترين اهميت و اصالت خانوادگي ،شغل،زيبايي و ثروت در درجات بعدي اهميت قرار دارند.از لحاظ(( تمايل به ازدواج عاشقانه))در بين افرادبه ميزان ((متوسط))و در بين زنان بيش از مردان است.همچنين در اين مطالعه به بررسيميزان ((تمايلات و احساسات عاشقانه))افراد افراد نيز پرداخته شده و نتايج نشان مي دهد كه از اين لحاظ مردان بيش از زنان داراي احساسات عاشقانه هستند و با مقايسه ايندو نتيجه مي توان عنوان نمود كه مردان از لحاظ احساسات و تمايلات عاشقانه قوي تر عمل مي كنند.ليكن وقتي هدف((ازدواج ))به ميان مي آيد تمايل كمتري نشان مي دهند و عضقرا تنها در يك رابطه بدون سرانجام ازدواج دنبال مي كنند.اين مطالعه به بررسي نقش والدين و تاثير آنها در اين نوع همسر گزيني و روابط با جنس مخالف ،هدف فرد از ارتباطبا جنس مخالف،ميزان اهميت همسان همسري و نوع آن نيز پرداخته است. آنچه بايد عنوان نمود وجود برخي محدوديت ها در آموزش و آگاهي جوانان پيرامون ازدواج و ابعاد مختلف آن است.بي شك گسترده شدن جوامع به همراه گسترش ارتباطات و زمينه هاي مختلف شغلي،تحصيلي،تفريحي و...زمينه ساز ايجاد ارتباطات دوستانه و گاه علاقمندانهمي شود،اما بحث درباره عشق بعنوان كلمه((ممنوع)) در جامعه تلقي مي شود و متاسفانههمين مساله عامل پديد آمدن مشكلات عديده اي همچون تعارض با والدين و در نتيجه بحث وجدل و گاه پديده هاي مثل فرار از خانه،...،را بدنبال دارد چرا كه از يك سو تاكيد والدين به حفظ حيرم و قوانين خانوادگي و از سوي ديگر كم آگاهي جوانان باعث ورود صدمات شديد روحي و رواني به آنان و حتي بر پيكره خانواده مي شود كه در اين زمينه نيز پيشنهاداتي مطرح شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.