بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مفهوم پردازي رويكردهاي مشاركت والدين در تصميم گيري برنامه هاي درسي مدرسه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كوروش فتحي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقوله مشاركت و تعامل مدرسه و خانواده يكي از ديرينه ترين مباحثي است كه در حوزه تعليم و تربيت بدان پرداخته شده است.اگر چه مروري بر ادبيات اين موضوع نشان مي دهد كهتمامي پژوهش ها و مطالعات از مشاركت والدين در امور مدرسه حمايت كرده اند(هندرسون،1997 كاپلان و همكاران،2000 برون فن برنر،1994 و برلا وبرگر 1995) و تلاش هاي گسترده اي معطوف به شناسايي رويكردها،موانع و عوامل اثر گذار بر مشاركت والدين در امور مدرسه بوده است.(آدامز 2001،استفي1991،اپشتين1997) اما مقوله مشاركت والدين در تصميمگيري هاي مرتبط با برنامه هاي درسي مدرسه هنوز در هاليه اي از ابهام قرار دارد.ايندر حالي است كه در بسياري از ممالك،والدين نقش و تاثير بسزايي در برنامه ريزي درسيمدارس دارند و حتي در پاره اي موارد،نظير كشور مصر اندونزي،حق تعيين 20 تا 30 درصدمحتواي برنامه هاي درسي به موجب قانون به خانواده ها واگذار شده است(لوي1991). اگر چه تلاشهاي ارزشمندي در راستاي الگوهاي عمده مشاركت والدين در امور مدرسه بطوركلي توسط گوردن (1970)،اپشين (1997)،هندرسون و برلا(1994)،استمي (1991)،هيكمن(1991)،پنا(2000) صورت پذيرفه است،متاسفانه در پيشينه حوزه برنامه ريزي درسي،بررسي و شناسايي رويكردهاي عمده مشاركت والدين در زمينه تصميم گيري برنامه درسي مورد غفلت واقعشده است. مقاله حاضر ضمن بررسي نظري الگوهاي عمده مشاركت والدين در امور مدرسه با استفاده از رويكرد تحليلي،عناصر هر يك از الگوها در ارتباط با برنامه درسي مدرسه را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و در پايان با استفاده از تجربيات در دسترس ،رويكردهاي عمدهمشاركت والدين در تصميم گيري هاي برنامه درسي در قالب 8 رويكرد به شرح زير شناساييمي نمايد: 1-رويكرد مبتني بر مقاومت 2-رويكرد خنثي 3-رويكرد ابزاري 4-رويكرد سايه اي 5-رويكرد مبتني بر برنامه درسي آموزشي 6-رويكرد غني سازي برنامه درسي 7-رويكرد مبتني بر مشاوره برنامه درسي 8-رويكرد مبتني بر توليد-تدوين برنامه درسي سپس ضمن بررسي معرفي هر يك از رويدادها،مفروضات،اهداف و مكانيزم هاي مشاركت والديندر ارتباط با عناصر مختلف برنامه درسي مورد بحث قرار مي گيرد و ضمن عرضه يك مدل مفهومي،مزايا و معايب هر يك از رويكردها و نتايج احتمالي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت و رويكرد مناسب براي مدارس ايران به همراه عوامل و پيش شرط هاي اجراي رويكرد مشخص خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.