بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه كارآيي خانواده و راهبردهاي مقابله با استرس نوجوانان فاقد پدر و عادي در شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مرتضي فاضل كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين كارايي خانواده و راهبردهاي مقابله با استرس نوجوانان فاقد و واجد پدر شهر تهران پرداخته شده است.جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان فاقد و واجد پدر هستند كه در دوره متوسطه (پايه اول،دوم،سوم متوسطه)در سال تحصيلي 81-1380 به تحصيل مشغول هستند.از اين جامعه 100 نفر دانش آموز فاقد پدر و 100نفر دانش آموز واجد پدر به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي،بعنوان گروه نمونه انتخابشدند.براي اندازه گيري كارايي خانواده از آزمون FAD (نوع 41 سوالي)و براي اندازه گيري راهبردهاي مقابله با استرس از مقياس كارايي نوجوانان (نوع 80 سوالي)استفاده شدهاست.پرسشنامه كارايي خانواده شامل 7 خرده مقياس حل مساله،ارتباط،نقش ،واكنش عاطفي،مشاركت عاطفي،مهار رفتار و كارايي عمومي است و از مجموع مقياس ها نيز نمره كلي بدستمي أيد.مقياس كارايي نوجوانان (فرايدنبرگ و لوئيس)كه در حقيقت فرم طولاني أن است،18 راهبرد (حمايت اجتماعي ،حل مشكل ،تلاش ،نگراني،تقويت رابطه با دوستان،تعلق،تفكر أرزومندانه،كنارنيامدن،كاهش تنش،اقدام اجتماعي،ناديده گرفتن،سرزنش خود،خودداري ،معنويت،تمركز مثبت،كمك حرفه اي،أرام سازي ،تفريحات فيزيكي را اندازه گيري مي كند.ضمناًاز تركيب راهبرد هاي مختلف مقابله با استرس سه سبك بارور،نابارور و مراجعه به ديگران مشخص و اندازه گيري مي شود. براي تجزيه و تحليل اطلاعات در بخش أماري توصيفي از جدول هاي توزيع فراواني و درصدشاخص هاي أماري ميانگين،انحراف استاندارد و در بخش أمار استنباطي از أزمون همبستگي پيرسون و أزمون T استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه راهبرد كه راهبرد هاي حمايت اجتماعي،تعلق،تفكر آرزومندانه در هيچ كدام از بخش ها (آزمودني هاي فاقد پدر،واجد پدر و كليه آزمودني ها)با كارايي خانواده رابطه همبستگي معناداري نداشتند .ولي بقيه راهبردها در يك يا دو سه بخش با كارايي خانواده رابطه همبستگي داشتند. همچنين بين راهبرد هاي كنار نيامدن،كاهش تنش،ناديده گرفتن و خودداري در نوجوانان فاقد و واجد پدر تفاوت معناداري مشاهد شد،ولي بين نوجوانان فاقد و واجد پدر در ميزاناستفاده از سبك هاي مقابله اي تفاوت معناداري مشاهده نشد. بين كارايي خانواده نوجوانان فاقد و واجد پدر تفاوت معناداري وجود دارد و كارايي خانواده نوجوانان فاقد پدر نسبت به نوجوانان واجد پدر پائين تر مي باشد.اگر چه نوجوانان داراي خانواده كارآمد و ناكارآمد بطور متفاوت از راهبردهاي حل مشكل،تلاش،نگراني،كنار نيامدن،كاهش تنش،اقدام اجتماعي،ناديده گرفتن،سرزنش خود و معنويت به طور معناداري استفاده مي كنند،ولي تنها در ميزان استفاده از سبك نابارور نوجوانان داراي خانواده ناكارآمد از نوجوانان داراي خانواده كارآمد بطور معناداري متفاوت بودند و ميزان استفاده نوجوانان داراي خانواده ناكارآمد از سبك نابارور بيش از نوجوانان داراي خانواده كارآمد بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.