بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان نگرش منفي نسبت به والدين در افراد مونث متواري از منزل و بيماران مبتلا به اختلالات خلقي غير سايكوتيك

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس علي مددي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : با مراجعه به مباحث اتيولوژيك اختلالات روان شناختي ،متوجه مي شويم ساختار و كاركرد برخي از خانواده ها از جمله عملكرد والدين جنبه بيماري زا داشته و به مثابه يك ريسك فاكتور عمل مي نمايد.نتايج پژوهش هاي متعدد اشاره به اين داد كه مقوله هايي همچون فرار از منزل،بي بند و باري جنسي و مصرف مواد مخدر با نوع محيط خانواده مرتبط است،فرزنداني كه والدين آنان مشكلات رواني شناختي دارند از حمايت عاطفي و هيجاني بسياراندكي برخوردار هستند،بررسي ادراك آنها نشان مي دهد والدين خود را فاقد شايستگي ميدانند.امكان دارد فرزندان براي حل تعارضات و تسكين رنج عاطفي خود واكنشهايي نشان دهند كه مبادرت به فرار از منزل يكي از نمونه هاي بارز آن است .از آنجائيكه فرار ازمنزل مي تواند پيامدهاي ناگواري داشته باشد لذا بررسي بيشتر اين موضوع متخصصان را قادر مي سازد در امر پيشگيري و درمان اقدامات ضروري را انجام دهند.هدف از اين پژوهشمقايسه نگرش منفي افراد مونث متواري از منزل و بيماران مبتلا به اختلالات خلقي غيرسايكوتيك نسبت به والدينشان بود. روش: در اين مطالعه تعداد 30 آزمودني مونث در قالب سه گروه،10 نفر(متواري ازمنزل)،10 نفر بيمار مبتلا به اختلالات خلقي غير سايكوتيك و 10 نفر از جمعيت عمومي بعنوان گروهكنترل انتخاب شدند.مقياس درجه بندي مختصر روانپزشكي (Overall,Gorham)(BPRS) و مقياسنگرش فرزند نسبت به والدين (Hudson;1992)(CAF)(CAM) بعنوان ابزار كار مورد استفادهقرار گرفت. نتايج: با استفاده از روش ANOVA يكطرفه و أزمون T ،تجزيه و تحليل داده ها انجام شد.نتايجنشان داد كه سه گروه از حيث نگرش منفي و نسبت به والدين تفاوت معني دار أماري دارند.(P<0.001)(F=72.26)(P<0.001)(F=26.28) . علاوه بر أن اشخاصي كه از منزل متواري شده بودند نگرش منفي نسبت به والدين در بيماران خلقي يكسان بود.همچنين گروه ها از حيث ميزان علائم روانپزشكي كه از تفاوت چشمگير أماري برخوردار بودند(P<0.001)(F=72.26).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.