بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مديريت سينرژي عامل توسعه و رخوت اعتياد، عامل ركود

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عظيم ساحتي مهر دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: انرژي - كار - سازندگي چه با نگرش توحيد و چه با ديد مادي گري به جهان نگاه كنيم، به هر حال در يك اصل نمي توان شك كرد و آن هم اثر قاطع و تعيين كننده انرژي در حيات جهان است. در حقيقت انرژي نه تنها جوهر حيات است بلكه رشد حيات فيزيكي از صور انرژي است كه با ظرافتبسيار ارتباط حيات را برقرار ميكند. ساده ترين تعبير از انرژي عبارتست از تواناييانجام كار و يا هر امكاني كه آمادگي و قابليت انجام كار را داشته باشد. انرژي به دوصورت وجود دارد، يكي انرژي جنبشي (سينتيك) كه در جرم در حال حركت است و دومين نوعآن انرژي پتانسيل بوده كه در حقيقت كار انجام شده در جسم ميباشد كه بصورت انرژي درآن ذخيره شده است. رشد و پيشرفت ممالك صنعتي مرهون مديريت منابع انساني انرژي است و در جائي كه اين انرژي بكار افتد از آن سازندگي بوجود مي آيد. اين منبع بي پايان انرژي را بويژه ميتوان در نسل جوان مشاهده كرد هر گونه تاثير و تاثر بر آن در ابعاد ملي و بين المللي حائز اهميت است و از اينجاست كه تاثير اعتياد در تحليل رفتن توانهاي فكري و جسمي نيروهاي انساني بصورت معضل مهم اجتماعي خودنمايي مي كند. استرس از اعتياد و اعتياد زائيده از استرس : در تعريفي براي استرس چنين آمده است كه : كشش متقابل ميان يك نيرو و مقاوت ارگانيسم در مقابل آن نيرو، بعبارت ديگر مجموع تهاجم + واكنش = استرس. بين استرس و عامل بوجود آورنده آن يا عامل استرس زا بايد تفاوت قائل شد ولي در فرهنگ عامه ايندو واژه را مترادف يكديگر بكار مي برند. نسل جوان در جامعه در معرض بالاترين تهاجم از نوع استرس رواني يا هيجاني بوده كه بخش عمده آنرا نگرانيهاي مربوط به آينده، بي تكليفي، مشكلات اقتصادي، شكست در رقابتهاي عملي، نداشتن كار و اختلافات خانوادگي ناشي مي شود كه هر يك در گرفتار شدن انساندر دام اعتياد از سهم فزاينده اي برخوردار ميباشد. مديريت منابع انرژي انساني : با توجه به اينكه امكان پرورش گل در شوره زار غير منطقي بوده و يا اينكه از توجيهكافي نمي تواند برخوردار باشد لذا سالم سازي محيط اولويت خاصي در رسيدن به اهداف رابعهده دارد. انرژي به كار تبديل شده و از كار مثبت و جهت دار ميتوان به سازندگي رسيد، لذا مديريت انرژي منابع انساني در اولويت خاص قرار گرفته و مديريت آن نيز فوق العاده با اهميت تلقي مي گردد. وقتي صحبت از مديريت منابع انرژي انساني و آنهم در رابطه با اعتياد به ميان آورده مي شود موضوع فوق العاده پيچيده شده و نگرش سيستمي به موضوع را طلب مي كند. در اشاره به محيط سالم تصور بر اين است كه همزمان با مديريت انرژي انساني مديريتهاي ديگر در جامعه از جمله مديريت سياسي نيز بتواند در تحقق يافتن استقلال فرهنگي بهاهداف از پيش تعيين شده رسيده و يا طريق مقابله با تهاجمات مختلف را پيش بيني كردهباشد. چنانچه توليد و مصرف انرژي بويژه در نسل جوان كه منبعي سرشار از آن به شمارمي رود بدرستي سازماندهي شده و برنامه ريزي كرده مسلما" با انگيزش، هم آهنگي و كنترل اين برنامه ها كه بصورت كوتاه، ميان مدت و استراتژيك در نظر گرفته مي شوند ميتوانبا جهت دار كردن انرژيها ايجاد سنيرژي كرد و در نهايت به سازندگي نائل شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.